Një Fjalor I Kuptueshëm
Anderson Hung 2008 All rights reversed.

Si ta përdorni
Duke bashkërenduar numërin e grupit të fjalës tek indeksi me numërin e grupit të parë të fjalës së përmbajtjes, fjala kryesore që korrespondon me përmbajtjen do t'ju japë një ide të përafërt të kuptimit të asaj fjale. I gjithë informacioni që mungon duhet të mbushet nga ju vetë.

Klasifikim fjale
Gjithashtu ajo ju lejon të gjeni 213 grupe fjalësh duke parë tek përmbajtja e fjalorit. Çdo grup fjalësh përfaqësohet nga një numër. Në fund të fundit, numërorët janë gjuha e gjithësisë.

Si ai punon
Të bazuar në vëzhgimet klinikore, besohet se indeksi I fjalëve është I ruajtur në trurin tuaj të majtë, dhe përmbajta e fjalëve (aktualisht dhe kryesisht fotografitë) në trurin tuaj të djathtë. Truri I majtë komunikon me trurin e djathtë me numër, jo me fjalë.

<<  |  përmbajta shqip > anglisht  |  indeksi shqip > anglsht  |  English > Albanian Index

Rreth këtij fjalori
Të gjithe fjalët në këtë fjalor janë klasifikuar në pajtim me sistemin e klasifikimit të fjalës Kineze e bazuar në domethënjen e fjalëve dhe e korrigjuar sipas urdhrit të Krijimit nga Zoti. Ky fjalor mund të përshtatet si makinë kuptimi.

Zanoret / Vowels
Shqipja ka 7 zanore, a, e, ë, i, o, u, dhe y. Zanorja ë është një zanore kombinimi. Ajo kombinohet nga zanorja i dhe zanorja e. Nuk është një e e gjatë.

Albanian has 7 vowels, a, e, ë, i, o, u, and y. The vowel ë is a vowel combination. It is the combination of vowel i and vowel e. It is not a long e.

Emrat / Nouns
Zakonisht, emrat që mbarojnë me bashkëtingëllore jane mashkullor. Më të shumtit e emrave që mbarojnë me theks -a ose -e janë femëror. Emrat që mbarojnë në -ë mund të jenë secili mashkullor ose femëror por më të shumtit e emrave që mbarojnë në -ë janë femëror. Emrat asnjanjës janë të rrallë dhe ata janë të paraprirë nga prapashtesa të.

Generally speaking, nouns ending in a consonant are masculine. Most nouns ending in a stressed -a or -e are feminine. Nouns ending in -ë can be either masculine or feminine but most nouns ending in -ë are feminine. Neuter nouns are rare and they are preceded by the particle të.

Nyjet / Articles
Në shqip, emrat kanë 2 forma, të pashquarën dhe të shquarën. Nyja e pashquar një përdoret rrallë. Nyja e shquar "nyje e shquar" formohet nga ndryshimi I mbarimit të emrit.

In Albanian, the nouns has two forms, indefinite and definite. The indefinite article një (a/an) is seldom used. The definite article "the" is formed by changing the ending of the noun.

1. Emrat Mashkullor (M) shtojnë -i në formën e tyre të shquar.
    Masculine (M) nouns add -i in their definte form.
    zarif (envelope) --- zarif -i (the enveolpe)

2. Emrat M në -g, -h, ose -k shtojnë mbaresën -u.
    M nouns ending in -g, -h, or -k add the ending -u.
    treg (market) --- treg -u (the market)
    shah (chess) --- shah -u (the chess)
    gjak (blood) --- gjak -u (the blood)

3. Emrat M që mbarojnë me zanoren -a shtojnë -i në formën e tyre të shquar.
    M nouns ending in vowel -a add -i in their definte form.
    baba (father) --- baba -i (the father)

4. Emrat M që mbarojnë me zanoren -ë ndryshojnë mbaresën në -i.
    M nouns ending in vowel -ë change the ending to -i.
    kal/ë (horse) --- kal -i (the horse)

5. Emrat M që mbarojnë me zanoren -i shtojnë mbaresën -u.
    M nouns ending in vowel -i add the ending -u.
    shi (rain) --- shi -u (the rain)

6. Emrat M që mbarojnë me zanoret -e, -i, -u dhe -y shtojnë -ri në formën e tyre të shquar.
    M nouns ending in vowels -e, -i, -u and -y add -ri in their definite form.
    pe (thread) --- pe -ri (the thread)
    hi (ash) --- hi -ri (the ash)
    gju (knee) --- gju -ri (the knee)
    sy (eye) --- sy -ri (the eye)

7. Emrat Femërorë (F) që mbarojnë me një -e të patheksuar ndryshojnë mbaresën në -ja.
    Feminine (F) nouns ending in an unstressed -e change the ending to -ja.
    mac/e (cat) --- mac -ja (the cat)

8. Emrat F që mbarojnë me -ë ndryshojnë mbaresën në -a.
    F nouns ending in -ë change the ending to -a.
    koh/ë (time) --- koh -a (the time)

9. Emrat F që mbarojnë me -i shtojnë -a në formën e tyre të shquar.
    F nouns ending in -i add -a in their definite form.
    stuhi (storm) --- stuhi -a (the storm)

10. Emrat F që mbarojnë me një theks -a ose -e shtojnë -ja në formën e tyre të shquar.
     F nouns ending in a stressed -a or -e add -ja in their definite form.
     tabaka (tray) --- tabaka -ja (the tray)
     kafe (coffee) --- kafe -ja (the coffee)

11. Emrat F heqin mbaresën -ë në formën e tyre të shquar.
     F nouns drop the ending -ë in their definite form.
     gjuh/ë (tongue) --- gjuh (the tongue)
     çokollat/ë (chocolate) --- çokollat (the chocolate)

12. Emrat M/F që mbarojnë në -ël, -ëm, -ër ose -ërr ndryshojnë rregullin e mbarimit dhe ndërrojnë zanoren ë në formën e duhur të shquar të tyre.

     M/F nouns ending in -ël, -ëm, -ër or -ërr reverse the order of the ending and change the vowel ë to their appropriate definite form.
     aj/ër (air) --- aj -ri (the air) m.
     let/ër (paper) --- let -ra (the paper) f.

Shumësi / Plurals
1. Në përgjithsi, më të shumtit e emrave mashkullor shtojnë -e ose -ë në shumës dhe një shtesë -t në shumësin e shquar.

     In general, most masculine nouns add -e or -ë in the plural and an additional -t in the definite plural.
     mal (mountain) --- mal -e (mountains) --- mal -et (the mountains)

2. Më të shumtit e emrave femëror që mbarojnë me një theks -a ose -e kanë shumësin njëlloj si njëjsin. Shto -të në shumësin e shquar.

     Most feminine nouns ending in a stressed -a or -e have a plural same with the singular. Add -të in the definite plural.
     fole (nest) --- fole (nests) --- fole -të (the nests)

Mbiemrat / Adjectives
Shqipja ka 2 forma të mbiemrave, nyjor dhe jo nyjor.
Albanian has 2 forms of adjectives, articulated and unarticulated.

1. Mbiemrat nyjor janë mbiemra që paraprihen nga parashtesa i për mashkulloren dhe e për formëroren.

     Articulated adjectives are adjectives preceded by the particle i for masculine and e for feminine.
     small --- i/e vogël
     clean --- i/e pastër
     empty --- i/e zbrazët
     big --- i madh / e ~e
     wicked --- i lig / e ~ë
     white --- i bardh/ë / e ~a
     foreign --- i jasht/ëm / e ~me
     shy --- i turp/shëm / e ~shme
     fat --- i majm/ë / e ~e
     young --- i ri / e re

2. Mbiemrat jo nyjor janë mbiemra pa ndonjë parashtesë të paraprirë.
     Unarticulated adjectives are adjectives without any preceding particle.
     far --- larg

Shkurtime / Abbreviations
adj. adjective / mbiemër
aux. v. auxiliary verb / folje ndihmëse
f. female / femër
m. male / mashkull
nt. neuter / asnjanjës
obj. object /objekt
pl. plural / shumës
v. verb / folje

Njohje / Acknowledgment
Unë dua të falenderoj Naim Miftarin për përkëthimin e këtij prezantimi në shqip.
I would like to thank Naim Miftarin for translating this presentation to Albanian.

The Albanian Alphabet
a  b  c  ç  d  dh  e  ë  f  g  gj  h  i  j  k  l  ll  m  n  nj  o  p  q  r  rr  s  sh  t  th  u  v  x  xh  y  z  zh

Pronunciation
a b c  ts ç  ch d dh  th e  e/a ë  a/uh f g gj  gy h
i j  y k l ll m n nj  ny o p q  ky/chy r
rr s sh t th u v x  ds xh y z zh  dj