En Utvidet Ordbok
2005 Alle rettigheter opphevet / Anderson Hung 2005 All rights reversed.

Bruksmåte
Ved å jevnføre gruppenummeret for ordet fra innholdslisten med det første gruppe nummeret for ordet fra innholdet, vil det korresponderende hovedordet fra innholdet i grove trekk gi deg en ide om betydningen av ordet. All den manglende informasjon må du selv fylle ut.

Ord klassifisering
Den tillater deg også å finne 213 grupper av ord ved å se på innholdet i ordboken. Hver ordgruppe er representert av et tall. I siste ende, nummerer er et universalt språk.

Hvordan det fungerer
Basert på kliniske observasjoner, tror man at ordlister gjemmes i den venstre hjernehalvdelen, og at innholdet av ord (faktisk og mest bilder) ligger i den høyre hjernehalvdelen. Den venstre hjernehalvdelen kommuniserer med den høyre via nummeret og ikke med ord.

<<  |  norsk > engelsk innhold  |  norsk > engelsk innholdslist  |  English > Norwegian Index

Om denne ordboken
Alle ordene i denne ordboken er klassifisert i henhold til Kinesisk ord klassifiserings system basert på meningen av ordet og systemet igjen i henhold til rekkefølgen av Guds skapelse. Denne ordboken kan tilpasses maskin forståelse.

Ubestemt artikkel / Bestemt artikkel / Flertall
Den ubestemte artikkel 'a/an' , 'en/et' på norsk, legges til før et ord og den bestemte artikkel 'the' legges til På slutten av ordet. Ubestemt flertall dannes ved å legge til -er på ordet i entall.

Indefinite Article / Definite Article / Plural
The indefinite article 'a/an' , 'en/et' in Norwegian, is added to front of a word and the definite article 'the' is as a suffix '-en/-et' added to the end of a word. Indefinite plurals are formed by adding -e/-er to the singular.

Abbreviations / Forkortelser
adj. adjective / adjektiv
aux. v. auxiliary verb / hjelpeverb
c. common gender / felleskjønn
m. male / hannkjønn
f. female / hunnkjønn
nt. neuter / intetkjønn
obj. object / objekt
pl. plural / flertall
subj. subject / subjekt
v. verb / verb

Det norske alfabetet / The Norwegian Alphabet
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  u  v  w  y  z  æ  ø  å

Pronunciation
a  ah b  beh c  seh d  deh e  eh f  eff g  geh h  hoh
i  ee j  yeh k  koh l  ell m  em n  enn o  oh p  peh
r  ehr s  ess t  teh u  oo v  veh w  dobbelt-veh y  ü z  sett
æ  a ø  ur å  oh