Slovar
Anderson Hung 2003 All rights reversed.

Uporaba
Povežite številko skupine besede iz indeksa s prvo številko skupine besede iz vsebine. Dobljeno geslo iz vsebine vam bo približno razložilo pomen besede iz indeksa. Vse manjkajoče informacije dopolnite sami.

Klasifikacija besed
V vsebini slovarja lahko najdete 213 skupin besed. Vsako skupino besed predstavlja številka. Navsezadnje so številke univerzalen jezik.

Kako deluje
Klinična opazovanja kažejo, da je indeks besed shranjen v levem delu možganov, vsebina besed (predvsem slike) pa v desnem. Levi del možganov se z desnim sporazumeva s številkami, ne z besedami.

<<  |  slovensko > angleški vsebina  |  slovensko > angleški indeks  |  English > Slovenian Index

O slovarju
Vse besede v slovarju so klasificiranje po kitajskem klasifikacijskem sistemu, ki temelji na pomenu besed in je urejen po Božjem stvarjenju. Ta slovar je mogoče prilagoditi za strojno razumevanje.

Abbreviations / Kratice
adj. adjective / pridevnik
aux. v. auxiliary verb / pomožni glagol
f. female / ženski spol
m. male / moški spol
n. noun / samostalnik
obj. object / predmet
v. verb / glagol

The Slovenian Alphabet
a  b  c  č  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  š  t  u  v  z  ž

Pronunciation
a  u b   c  ts č  ch d   e  er f   g   h   i   j  y k   l  
m   n   o   p   r   s   š  sh t   u  oo v   z   ž  s