Ang Diksiyunaryo ng Pang-unawa
Anderson Hung 2003 All rights reversed.

Paano ang paggamit
Ipareha ang bilang ng salita mula sa taluntunan sa unang bilang ng grupo ng mga salita buhat sa nilalaman, ang katugon na salita mula sa nilalaman ay magbibigay sa iyo ng humigit kumulang na kahulugan ng salita buhat sa taluntunan. Lahat ng kulang na inpormasyon ay pupunuan mo.

Klasipikasyon ng Salita
May pahintulot ka rin na humanap ng 213 grupo ng mga salita sa pagtingin sa nilalaman ng diksiyunaryo. Ang bawat grupo ay kinakawan ng numero. Sa isang banda, Arabik ang pandaigdig na pananalita.

Paano ito Gumagana
Base sa obserbasyong klinikal, pinaniniwalaang ang taluntunan ng salita ay naka lagay sa iyong kaliwang utak, at ang nilalaman ng salita (sa katunayan at karamihan ay mga litrato) ay nasa iyong kanang utak. Ang kaliwang utak ay nakikipag-usap sa kanang utak sa pamamagitan ng numero, hindi salita.

<<  |  Tagalog > Ingles Nilalaman  |  Tagalog > Ingles Taluntunan  |  English > Tagalog Index

Tungkol sa diksiyunaryo
Lahat ng salita sa diksiyunaryong ito ay inuri sang-ayon sa paraan ng pag-uuri ng salitang Insik batay sa kahulugan ng salita at iniayos muli alinsunod sa Paglikha ng Diyos. Ang diksiyunaryong ito ay maaaring iakma sa kompyuter.

Mga daglat na ginamit dito sa diksiyunaryo
adj. adjective, pang-urì
aux. v. auxiliary verb, pandiwang pantulong
obj. object, layon
v. verb, pandiwa
mga manga, plural marker
ng nang, possessive marker

Root words and accent marks
Root words are in brackets. In normal written materials, accent marks are not indicated.

The Tagalog Alphabet
a  b  k  d  e  g  h  i  l  m  n  ng  o  p  r  s  t  u  w  y

Pronunciation
a  ah b  bah k  kah d  dah e  eh g  gah h  hah i  ee l  lah
m  mah n  nah ng  nang o  o p  pah r  rah s  sah t  tah u  oooh
w  wah y  yah