พจนานุกรมอธิบายการใช้ภาษาไทย
Anderson Hung 2008 All rights reversed.

วิธีใช้
จับคู่หมายเสชกลุ่มของคำจากดัชนีกับหมายเสชกลุ่มแรกของคำจากเนื้อหา คำหลักที่ตรงกันจากเนื้อหาจะให้แนวคิดคร่าวๆ เกี่ยวกับความหมายของคำ คุณด้องป้อนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนทั้งหมดดัวยตัวคุณเอง

  ตัวอย่างเช่น:
  1. ลูกชายชองฉัน พจนานุกรมชองฉัน
  2. แรกๆ หมอนทำมาจากไม้

  ดำอธิบายตัวอย่างที่ 1
  เมื่อดูที่ดัชนี ดำว่า "พจนานุกรม" หรือพจนานุกรมอยู่ในกลุ่ม 064 และเมื่อดูที่เนื้อหา ดำหลักบองกลุ่มที่ 064 ดือ "ลูกชาย" ดำว่า "พจนานุกรม" มักเชื่อมโยงกับดำว่า "ลูกชาย" เสมอ ในสมัยก่อน เฉพาะลูกชายเท่านั้นที่จะไปโรงเรียน ลูกสาวไม่ด้องไป คุณด้องเติมประ โยดที่เหลือให้สมบูรณ์ดัวยตัวคุณเอง

  Examples:
  1. My son. My dictionary.
  2. Pillows were first made of wood.

Word Classification
It also allows you to find 213 groups of words by looking at the contents of the dictionary. Each group of words is represented by a number. After all, numerals are the universal language.

How it Works
Based on clinical observations, it is believed that the index of words is stored in your left brain, and the contents of words (actually and mostly pictures) in your right brain. The left brain communicates to the right brain by number, not by word.

<<  |  เนื้อหาภาษาไทย > ภาษอังกฤษ  |  ดัชนีภาษาไทย > ภาษอังกฤษ  |  Thai > English Transcription  |  English > Thai Index

About this Dictionary
All the words in this dictionary are classified according to Chinese word classification system based on the meaning of words and rearranged according to the order of God's Creation. This dictionary can be adapted for machine comprehension.

Punctuation Marks
There are no punctuation marks, not even question marks, in the Thai script, although spaces are left between the end of one sentence and the beginning of the next.

Inherent Vowels
Inherent vowels are vowels which are not written but are understood in certain consonant combinations. For example, the word ฝน fón rain has a short o understood between the two consonants.

Pronunciation
(b)p and (d)t at the beginning of Thai syllables are pronounced as a sharp p/t without the "uh" sound. Sometimes, words beginning with a kw are pronounced as a f sound. Ph and th are pronounced without the h sound. P, t and k at the end of Thai syllables are pronounced without a puff of air at the end. Many Thais have difficulty in pronouncing the r sound and it is often pronounced as a l sound.

Abbreviations / ดำย่อ
f. female / หรือผู้หญิง
m. male / หรือผู้ชาย
obj. object/ หรือกรรม
v. verb/ หรือกริยา

Consonants
ก  ข  ค  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ด  ต  ถ  ท  ธ  น  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  
ฤ  ฤๅ  ล  ฦ  ฦๅ  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  อ  ฮ

Vowels
-อ  -ะ  --ั &nnbsp;-ัว  -า  -ำ  -ิ  -ี  -ึ  -ื  -ุ  -ู  เ-  เ-็  เ-ย  เ-อะ  เ-ะ  เ-า  เ-าะ  เ-ิ  เ-ีย  เ-ียะ  เ-ือ  แ-  แ-็  แะ  
โ-  โ-ะ  ใ-  ไ-

Thai Consonants
Illustrations given below are according to the shape of the initial or the final consonant, not according to the sound of the initial consonant, in the syllable.

Consonant Initial Final Illustration Explanation
g- -k ปาก, (b)pàhk mouth
k- -k ไข่, kài egg
k- -k ควาย, khwai water buffalo
k- -k ฆ่า, kâh to kill
ng- -ng งู, ngoo snake
j- -t จมูก, ja-mòok nose
ch-   ฉี่, chèe to pee
ch- -t ช้าง, cháhng elephant
s- -s ซบเซา, sóhp sao depressed
ch- -t ฌูก, chôok lotus
y- -n หญิง, yĭng woman
d- -t มกุฎ, má gòot crown
(d)t- -t ปฏัก, (b)pà (d)tàk harpoon
t- -t ฐาน, thăan base
t- -t ฑิมภ์, tim newborn
t- -t เฒ่า, tôw wise old man
n- -n เณร, naehn young monk
d- -t เด็ก, dèk child
(d)t- -t ตา, (d)tah eye
t- -t ถุง, tŏong bag
t- -t เท้า, táo foot
t- -t พระพุทธเจ้า, prá póot ta jâo Buddha
n- -n นก, nók bird
b- -p บ้าน, bâhn home
(b)p- -p ปลา, (b)plah fish
p-   ผู้ชาย, pôo-chai man
f-   ฝา, făh inside wall
p- -p พูด, phûnt to speak
f- -p ฟัน, fun tooth
p- -p ภรรยา, phanráyaa wife
m- -m ม้า, máh horse
y- -y ยักษ์, yák demon
r- -n ราช, rârt king
l- -n ลิง, ling monkey
w- vowel วิ่ง, wîng to run
s- -t &ศาลา, săa laa pavilion
s- -t ฤๅษี, reuu sěe hermit
s- -t เสือ, sŭea tiger
h-   หู, hŏo ears
l- -n จุฬา, jòo laa kite
  vowel มือ, meu hand
h-   นกฮูก, nók hûnk horned owl

 

Thai vowels
- indicates the position of the consonant in relation to the vowel or vowel cluster.

Vowel Transcription Illustration Explanation
-อ -or    
-ะ -a และ, láir and
-ั -u-    
-ัว -oo-a    
-า -ah เท้า, táo foot
-ำ -um ทำไม, tum-mai? why?
-ิ -i กินข้าว, gin kâo to eat
-ี -ee มี, mee to have
-ึ -eu ดึง, deung to pull
-ื -eu มือ, meu hand
-ุ -oo
short
พายุ, pah-yóo storm
-ู -oo
long
งู, ngoo snake
เ- -ay เอง, ehng self
เ-็ -e
็ vowel shortening
mark (rabbit)
เด็ก, dèk child
เ-ย -or-ee    
เ-อะ -er    
เ-ะ -e    
เ-า -aw    
เ-าะ -or    
เ-ิ -er    
เ-ีย -ee-a    
เ-ียะ -ee-a    
เ-ือ -eu-a    
แ- -air และ, láir and
แ-็ -air    
แ-ะ -air    
โ- -oh มะโรง, má rohng Chinese dragon
โ-ะ -o    
ใ- -ai ครับ(ค่ะ);ใช่, krúp(kâ); châi yes
ไ- -ai ไก่ตัวผู้, gài (d)tuaa phûu rooster

 

Explanations on Some of the Thai Characters


1. A Water Buffalo and a Child  ค  ด  ศ
The child (ด) usually sits and steers on the back of the buffalo (ค). That is why that the loop in the child character ด is in up position and the loop in the water buffalo character ค in down position. The character ศ depicts that the buffalo is killed by a javelin.

2. The Trunk of an Elephant and the Tail of a Monkey  จ  ฉ
The character จ depicts that an elephant raises its trunk to its forehead in salutation and the character ฉ depicts that a female monkey raises its long tail over its head to expose its genitalia for copulation.

3. The Eye of an Owl  ด  ฒ
The character ด depicts one of the eyes of an owl under its wide M-shaped feather line and the character ฒ depicts a wise old man.

4. Buddha, a King and a Dragon  ธ  ฐ  ร  โ
The character ธ depicts our Buddha and the character ฐ depicts our respected Buddha image is sitting on lotus petals in tiers with his snake. The character ร depicts a king and the character โ depicts a flying Chinese dragon.

5. A Bird and a Horse  น  ม
The character น depicts a bird is standing on its feet and the character ม depicts a horse is kicking its hind legs.

6. A Snake  ง  ว
The character ง depicts a snake and the character ว depicts the action of running. Next time when you see a snake, turn your back and run, run, run for your life.

7. A Monkey and a Tiger  ล  ส
The character ล depicts a monkey with the globe under its foot and the character ส depicts the one who kills the monkey, i.e. the tiger. What is beauty when a tiger loses its colors.

8. A Wanton Woman/ A Hermit  ษ  ญ  บ
The character ญ depicts a woman/a hermit and the character บ depicts a home. The vowel  ั  depicts the woman/the hermit is halfway out of the back door of her/his home ษ.

 

Thai Tones

Tone Transcription Illustration Explanation
  mid กลม, (g)klom round
à/â  low/falling แก่, gàir
ค่าใช้จ่าย, khâa chái cài
old
expense(s)
â/á  falling/high ข้าว, kâo
ค้าน, kháan
rice
against
á  high โต๊ะ, (d)tó table
ă  rising ก๋วยเตี๋ยว, gŏo-ay (d)těe-o noodles

 

Tone Marks  ่ and  ้
We must determine the class of the initial syllable's consonant - mid, high or low for tone marks  ่ and  ้.

Tone Mark Consonant Class
Mid/High Low
à  low â  falling
â  falling à  low

 

Classes of Consonants

Mid Class
ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ
High Class
ข  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห
Low Class
ค  ฆ  ง  ช  ซ  ฌ  ญ  ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ

 

Syllable without Tone Marks
We must consider how the syllable ends when there is no tone mark.
A dead syllable ends with a short vowel or one of these final sounds -k, -t, -p.
A live syllable ends with a long vowel or one of these final sounds -ng, -n, -m, -y.

Syllable type Consonant Class
Mid High Low
dead (short) à  low à  low á  high
dead (long) â  falling
live (long) mid ă  rising mid

 

Short and Long Vowels

Short Vowels
-ะ  -ิ  -ึ  -ุ  เ-ะ  แ-ะ  โ-ะ  เ-าะ  -ัวะ  เ-ียะ  เื-ือะ  เ-อะ
Long Vowels
-า  -ี  -ือ  -ู  เ-  แ-  โ-  -อ  -ัว  เ-ีย  เ-ือ  เ-อ  -ำ

 

Thai Signs

Sign Transcription Illustration Explanation
silence character ลิฟต์, líf elevator
final nasal ทำ, tum to do
Thai character ฤๅษี, reuu sěe hermit
Thai character   repetition

 

Consonant Pronunciation

ก  g ข  k ค  k ฆ  k ง  ng จ  j ฉ  ch
ช  ch ซ  s ฌ  ch ญ  y ฎ  d ฏ  (d)t ฐ  t
ฑ  t ฒ  t ณ  n ด  d ต  (d)t ถ  t ท  t
ธ  t น  n บ  b ป  (b)p ผ  p ฝ  f พ  p
ฟ  f ภ  p ม  m ย  y ร  r ฤ  reu ฤๅ  reu
ล  l ฦ  leu ฦๅ  leu ว  w ศ  s ษ  s ส  s
ห  h ฬ  l อ  mute ฮ  h      

 

Vowel Pronunciation

-อ  -or -ะ  -a -ั  -u- -ัว  -oo-a -า  -ah -ำ  -um -ิ  -i
-ี  -ee -ึ  -eu -ื  -eu -ุ  -oo -ู  -oo เ-  -ay เ-็  -e
เ-ย  -or-ee เ-อะ  -er เ-ะ  -e เ-า  -aw เ-าะ  -or เ-ิ  -er เ-ีย  -ee-a
เ-ียะ  -ee-a เ-ือ  n แ-  -air แ-็  -air แะ  -air โ-  -oh โ-ะ  -o
ใ-  -ai ไ-  -ai