Từ điển Diễn giải
Anderson Hung 2003 All rights reversed.

Cách sử dụng
Bằng cách đối chiếu con số của từ ngữ từ mục lục với con số đầu tiên của nhóm từ ngữ từ nội dung, từ ngữ tương xứng từ nội dung sẽ cho bạn ý nghĩa của những từ ngữ đó từ mục lục. Tất cả khiếm diện sẽ do bản thân bạn nhập vào.

Phân loại từ
Từ điển này cũng cho phép bạn tìm 213 nhóm từ khác qua việc tìm kiếm nội dung của từ điển. Mỗi nhóm từ được đại diện bởi một mã số. Sau cùng, những con số là ngôn ngữ phổ thông.

Từ điển này hoạt động nhur thế nào
Dựa trên sự quan sát về lâm sàng, người ta tin rằng chỉ mục của từ được lưu trữ ở não trái, và những nội dung của từ (thực chất và phần lớn là các hình) nằm ở não phải. Chúng liên hệ với nhau bằng số, chứ không phải bằng từ.

<<  |  Nội dung Việt > Anh  |  Mục lục Việt > Anh  |  English > Vietnamese Index

Về cuốn Từ điển này
Tất cả những từ ngữ trong cuồn từ điển này được phân loại theo hệ thống phân loại chữ Trung Hoa dựa theo ý nghĩa của các từ ngữ và được xếp đặt lại theo thứ tự của sự sáng tạo của Chúa. Từ điển này có thể điều chỉnh cho guồng máy diễn giải.

Chữ viết tắt được sử dụng trong cuốn Từ điển này
adj. tính từ
aux. v. phụ động từ
N cách dùng của người Bắc / North Vietnamese usage
n. danh từ
obj. túc từ
S cách dùng của người Nam / South Vietnamese usage
v. động từ
vi. nội động từ
vt. ngoại động từ

Dấu / Tones
a dấu ngang / level
á dấu sắc / high rising
à dấu huyền / low falling
ả dấu hỏi / low rising
ã dấu ngã / high rising broken
ạ dấu nặng / low broken or constricted

Acknowledgments / Tri ân
I would like to thank anh Thomas Phạm and other for translating this presentation to Vietnamese.

The Vietnamese Alphabet
a  ă  â  b  c  ch  d  đ  e  ê  g  gh  gi  h  i  k  kh  l  m  n  ng  nh  o  ô  ơ  p  q  ph  qu  r  s  t  th  tr  u  ư  v  x  y

Pronunciation

a  a ă  ah â  aa b  bur c  kur ch  j d  y, z(N) đ  de e  air
ê  e g  g gh  ch gi  y, z(N) h  hat i  ee k  ka kh  k l  l
m  m n  n ng  ng nh  ny o  oo ô  ou ơ  oh p  p q  wi
ph  f qu  gu r  airr s  s t  d th  t tr  j u  u ư  uh
v  v x  s y  ee            

 

Vowels

  a e o u y
1 æ  ỉ eä  ệ oö  ọ uï  ụ yù  ý
2 aï  ạ eà  ề oø  ò uù  ú  
3 aá  ấ eå  ể oå  ổ uû  ủ  
4 aé  ắ eã  ễ öï  ự uõ  ũ  
5 aõ  ã eá  ế ôõ  ỡ uø  ù  
6 aë  ặ eâ  ê ôû  ở    
7 aø  à eõ  ẽ oâ  ô    
8 aù  á eù   oä  ộ    
9 aû  ả   oá  ố    
10 aè  ằ   öø  ừ    
11 aà  ầ   øø  ả    
12 aê  ă   õõ  ã    
13 aâ  â   oû  ỏ    
14 âu      où  ó    
15 aä  ậ   öû  ử    
16     öõ  ữ    
17     ôï  ợ    
18     ôø  ờ    
19     oã  ỗ    
20     ö  ư    
21     ôù  ớ    
22     oà  ồ    
23     öù  ứ    
24     ô  ơ