中英目录

大, dà, great 001
避孕套, bìyùntào, condom 001
天, tiān, heaven 001
丈夫, zhàngfu, husband 001
迷失, míshī, lost 001
太太, tàitai, Mrs. 001

小, xiǎo, small 002
少, shǎo, few 002
尖, jiān, tip 002

玉, yù, jade 003
球, qiú, ball 003
地球, dìqiú, earth 003
玻璃, bōli, glass 003, material
国(國)王, guówáng, king 003
钢(鋼)琴, gāngqín, piano 003
玩, wán, to play 003
乒乓球, pīngpāngqiú, table tennis 003
玩具, wánjù, toy 003

水, shuǐ, water 004
电(電)池, diànchí, battery 004
大陆(洲), dàlù(zhōu), continent 004
洪水, hóngshuǐ, flood 004
汽油, qìyóu, gas(oline) 004
洞, dòng, hole 004
汁, zhī, juice 004
湖, hú, lake 004
海洋, hǎiyáng, ocean 004
油, yóu, oil 004
河流, héliú, river 004
治理, zhìlǐ, to rule 004
沙, shā, sand 004
大海, dàhǎi, sea 004
汤(湯), tāng, soup 004
减(減)去, jiǎnqù, to subtract 004
洗, xǐ, to wash 004
水井, shuǐjǐng, well 004, water

光, guāng, light 005
祖先, zǔxiān, ancestor 005
儿(兒)童, értóng, child 005
兔(兎)子, tùzi, rabbit 005

形, xíng, form 006
影子, yǐngzi, shadow 006

气(氣), qì, air 007

风(風), fēng, wind 008

雨, yǔ, rain 009
云(雲), yún, cloud 009
电(電), diàn, electricity 009
雪, xuě, snow 009
打雷, dǎléi, thunder 009
零, líng, zero 009

冰, bīng, ice 010
冷, lěng, cold 010
冬天, dōngtiān, winter 010

火, huǒ, fire 011
熊, xióng, bear 011, animal
烧(燒), shāo, to burn 011
煤, méi, coal 011
鞭炮, biānpào, firecracker 011
烟(煙)火, yānhuǒ, fireworks 011
火药(藥), huǒyào, gunpowder 011
热(熱), rè, hot 011
灯(燈), dēng, lamp 011
灯笼(燈籠), dēnglóng, lantern 011
熊猫(貓), xióngmāo, panda 011
抽烟(煙), chōuyān, to smoke 011
炉(爐)子, lúzi, stove 011
燕子, yànzi, swallow 011, bird

土, tǔ, soil 012
在, zài, at 012
在里(裏)面, zàilǐmiàn, in 012
在, zài, on 012
坐, zuò, to sit 012

山, shān, hill 013
岛(島), dǎo, island 013

登, dēng, to ascend 014

高, gāo, high 015

穴, xué, cave 016
空, kōng, empty 016
窗戸, chuānghu, window 016

谷, gǔ, valley 017

石, shí, stone 018
碟子, diézi, dish 018
硬, yìng, hard 018, not soft

金, jīn, gold 019
针(針)灸, zhēnjiǔ, acupuncture 019
钮(鈕)扣, niǔkòu, button 019
钟(鐘), zhōng, clock 019
眼镜(鏡), yǎnjìng, glasses 019
铁(鐵), tiě, iron 019, material
锁(鎖), suǒ, lock 019
镜(鏡)子, jìngzi, mirror 019
钱(錢), qián, money 019
当铺(當鋪), dàngpù, pawnshop 019
马镫(馬鐙), mǎdèng, stirrup 019
手表(錶), shǒubiǎo, watch 019, n.

禾, hé, crops 020
秋天, qiūtiān, fall 020, season
出租, chūzū, rent 020
种(種)子, zhǒngzi, seed 020
税, shuì, tax 020

米, mǐ, rice 021, uncooked
糯米, nuòmǐ, sticky rice 021
食糖, shítáng, sugar 021

麦(麥), mài, wheat 022
面(麺)包, miànbāo, bread 022
面条(麺條), miàntiáo, noodles 022

齐(齊), qí, even 023

黍, shǔ, millet 024

麻, má, hemp 025
麻醉品, mázuìpǐn, narcotic 025

豆, dòu, bean 026
土豆, tǔdòu, potato 026
黄(黃)豆, huángdòu, soy bean 026
豆腐, dòufu, tofu 026

瓜, guā, cucumber 027

草, cǎo, grass 028
苦, kǔ, bitter 028
蓝(藍)色, lánsè, blue 028
花, huā, flower 028
叶(葉)子, yèzi, leaf 028
药(藥), yào, medicine 028
茶, chá, tea 028
万(萬), wàn, ten thousand 028
蔬菜, shūcài, vegetable 028

韭, jiǔ, leek 029

竹, zhú, bamboo 030
算盘(盤), suànpán, abacus 030
答案, dá'àn, answer 030, n.
筷子, kuàizi, chopsticks 030
关节(關節), guānjié, joint 030
风(風)筝, fēngzheng, kite 030
笑, xiào, to laugh 030
笔(筆), bǐ, pen 030
火箭, huǒjiàn, rocket 030
牙签(簽), yáqiān, toothpick 030
等, děng, to wait 030

木, mù, wood 031, material
桥(橋), qiáo, bridge 031
水桶, shuǐtǒng, bucket 031
椅子, yǐzi, chair 031
梳子, shūzi, comb 031, n.
棉花, miánhua, cotton 031
杯, bēi, cup 031
东(東), dōng, east 031
水果, shuǐguǒ, fruit 031
人参(參), rénshēn, ginseng 031
橘子, júzi, mandarin orange 031
枕头(頭), zhěntou, pillow 031
根, gēn, root 031
楼(樓)梯, lóutī, stairs 031
桌子, zhuōzi, table 031
七巧板, qīqiǎobǎn, tangram 031
油桐树(樹), yóutóngshù, tung tree 031

干, gàn, trunk 032
年, nián, year 032

支, zhī, branch 033

长(長), zhǎng, to grow 034

日, rì, sun 035
黑暗, hēi'àn, dark 035
春天, chūntiān, spring 035, season
星, xīng, star 035, heavenly
时间(時間), shíjiān, time 035
暖和, nuǎnhuo, warm 035
什么(麽)时(時)候?, Shénmeshíhòu?, When? 035
是的, shìde, yes 035

辰, chén, morning 036

夕, xī, evening 037
梦(夢), mèng, dream 037, n.
夜, yè, night 037
外部, wàibù, outside 037

西, xī, west 038
要, yào, to want 038

月, yuè, moon 039
有, yǒu, to have 039
月经(經), yuèjīng, period 039

夏, xià, summer 040

贝(貝), bèi, shell 041
买(買), mǎi, to buy 041
卖(賣), mài, to sell 041

鱼(魚), yú, fish 042
新鲜(鮮), xīnxiān, fresh 042
金鱼(魚), jīnyú, goldfish 042
鱼(魚)翅, yúchì, shark fins 042

龙(龍), lóng, dragon 043

禽, qín, fowl 044

鸟(鳥), niǎo, bird 045

鸡(雞), jī, hen 046
困难(難), kùnnan, difficult 046

虫, chóng, worm 047
蛋, dàn, egg 047
海蜇, hǎizhé, jellyfish 047
彩虹, cǎihóng, rainbow 047
蛇, shé, snake 047

飞(飛), fēi, to fly 048

鳖(鼈), biē, turtle 049

龟(龜), guī, tortoise 050

鼠, shǔ, mouse 051

羊, yáng, sheep 052
美丽(麗), měilì, beautiful 052

猪(豬), zhū, pig 053
大象, dàxiàng, elephant 053

鹿, lù, deer 054

牛, niú, cow 055
它(牠), tā, it 055

马(馬), mǎ, horse 056
惊吓(驚嚇), jīngxià, frightened 056
骄(驕)傲, jiāo'ào, proud 056
驯(馴)服, xùnfú, tame 056

猫(貓), māo, cat 057
豹, bào, leopard 057

犬, quǎn, dog 058
狮(獅)子, shīzi, lion 058

虎, hǔ, tiger 059

人, rén, man 060
佛, Fó, Buddha 060
中国(國)人, Zhōngguórén, Chinese 060
来(來), lái, to come 060
罗盘仪(羅盤儀), luópányí, compass 060
做, zuò, to do 060
假, jiǎ, false 060
他, tā, he 060
他, tā, him 060
亿(億), yì, hundred million 060
信件, xìnjiàn, letter 060
象(像), xiàng, like 060, prep.
住在, zhùzài, to live 060
他们(們), tāmen, them 060
他们(們), tāmen, they 060
伞(傘), sǎn, umbrella 060
什么(麽)?, Shénme?, What? 060
你, nǐ, you 060

父, fù, father 061

母, mǔ, mother 062
毒害, dúhài, to poison 062

乘, chéng, to multiply 063

子, zǐ, son 064
学习(學習), xuéxí, to learn 064
怀(懷)孕, huáiyùn, pregnant 064

女, nǚ, woman 065
女儿(兒), nǚ'ér, daughter 065
姐姐, jiějie, sister 065, elder
她, tā, her 065, obj.
姓, xìng, last name 065
结(結)婚, jiéhūn, to marry 065
奶, nǎi, milk 065
小姐, xiǎojiě, Miss 065
女士, nǚshì, Ms. 065
她, tā, she 065
妻子, qīzi, wife 065
妹妹, mèimei, sister 065, younger

乳, rǔ, breast 066
干(亁), gān, dry 066
九, jiǔ, nine 066

幼, yòu, infant 067

自, zì, self 068
她自己, tāzìjǐ, herself 068
他自己, tāzìjǐ, himself 068
我自己, wǒzìjǐ, myself 068
我们(們)自己, wǒménzìjǐ, ourselves 068
他们(們)自己, tāmenzìjǐ, themselves 068
你们(們)自己, nǐmenzìjǐ, yourselves 068

己, jǐ, private 069
小巷, xiǎoxiàng, lane 069

氏, shì, clan 070

首, shǒu, chief 071

身, shēn, body 072

头(頭), tóu, head 073

冠, guàn, crown 074

角, jiǎo, horn 075

脸(面), liǎn(miàn), face 076

目, mù, eye 077
真, zhēn, real 077
盾, dùn, shield 077
睡覚(覺), shuìjiào, to sleep 077

见(見), jiàn, to see 078
电视(電視), diànshì, television 078

耳, ěr, ear 079
听见(聽見), tīngjiàn, to hear 079
聘请(請), pìnqǐng, to hire 079

口, kǒu, mouth 080
和, hé, and 080
叫, jiào, to call 080
哥哥, gēge, brother 080, elder
吻, wěn, to kiss 080
喜欢(歡), xǐhuan, to like 080
味精, wèijīng, MSG 080
名字, míngzi, name 080
右, yòu, right 080, direction
唱, chàng, to sing 080
尝(嘗), cháng, to taste 080

欠, qiàn, yawn 081
歌, gē, song 081

舌, shé, tongue 082

牙, yá, tooth 083

齿(齒), chǐ, gears 084

鼻, bí, nose 085

手, shǒu, hand 086
找到, zhǎodào, to find 086
打, dǎ, to hit 086
拉, lā, to pull 086
推, tuī, to push 086
太极(極)拳, tàijíquán, tai chi 086
拿, ná, to take 086

又, yòu, again 087
叉子, chāzi, fork 087
朋友, péngyou, friend 087
反叛者, fǎnpànzhě, rebel 087, n.

足, zú, foot 088, part
摔跤, shuāijiāo, fall 088, n.
蹄, tí, hoof 088
路, lù, road 088

疋, pǐ, to roll 089
怀(懷)疑, huáiyí, to suspect 089

爪, zhuǎ, claw 090
为(爲)什么(麽)?, Wèishénme?, Why? 090

尾, wěi, tail 091
尸(屍), shī, corpse 091
屁, pì, fart 091, n.
屎, shǐ, feces 091
尺, chǐ, foot 091, measure
屋外厕(厠)所, wūwài cèsuǒ, outhouse 091
尿, niào, urine 091

骨, gǔ, bone 092

肉, ròu, flesh 093
脑(腦), nǎo, brain 093
能, néng, can 093, aux. v.
电脑(電腦), diànnǎo, computer 093
脂肪, zhīfáng, fat 093
肉, ròu, meat 093
橡胶(膠), xiàngjiāo, rubber 093

皮, pí, skin 094
树(樹)皮, shùpí, bark 094, n.
皱纹(皺紋), zhòuwén, wrinkles 094

革, gé, leather 095
鞋, xié, shoes 095

韦(韋), wéi, tanned leather 096

羽, yǔ, feather 097
练习(練習), liànxí, to practice 097
翅膀, chìbǎng, wings 097

毛, máo, fur 098
毯子, tǎnzi, blanket 098
羊毛, yángmáo, wool 098

发(髮), fà, hair 099
胡(鬍)子, húzi, beard 099

而, ér, whiskers 100

血, xuè, blood 101

生, shēng, life 102
出生, chūshēng, born 102
医(醫)生, yīshēng, doctor 102
先生, xiānsheng, Mr. 102

老, lǎo, old 103

病, bìng, disease 104
疯(瘋), fēng, insane 104
疼痛, téngtòng, pain 104

死, sǐ, death 105

鬼, guǐ, ghost 106

示, shì, to reveal 107
牛鬼蛇神, niúguĭshéshén, god 107
神, Shén, God 107
邮(郵)票, yóupiào, stamp 107, postage
票, piào, ticket 107

玄, xuán, mystery 108

卜, bǔ, to foretell 109

郁(鬱), yù, depressed 110

衣, yī, clothes 111
旗袍, qípáo, chipao 111
裸体(體), luǒtǐ, naked 111
裤(褲)子, kùzi, pants 111
手袋, shǒudài, purse 111
衬(襯)衫, chènshān, shirt 111
裙子, qúnzi, skirt 111
袜(襪)子, wàzi, socks 111
內衣, nèiyī, underwear 111

丝(絲), sī, silk 112
给(給), gěi, to give 112
绿(綠), lǜ, green 112
结(結), jié, knot 112
光纤(纖), guāngxiān, optic fibre 112
纸(紙), zhǐ, paper 112
紫色, zǐsè, purple 112
红(紅), hóng, red 112
缝(縫), féng, to sew 112
缩(縮)水, suōshuǐ, to shrink 112
线(綫), xiàn, thread 112

黹, zhǐ, embroidery 113

方, fāng, square 114, shape
旗, qí, flag 114
魔术(術)方块(塊), móshùfāngkuài, magic square 114

巾, jīn, cloth 115
帽子, màozi, hat 115
纸币(紙幣), zhǐbì, paper money 115
卫(衛)生巾, wèishēnjīn, sanitary napkin 115

食, shí, to eat 116
饥饿(飢餓), jī'è, hungry 116
食物, shíwù, food 116
米饭(飯), mǐfàn, rice 116, cooked

酒, jiǔ, wine 117
喝醉, hēzuì, drunk 117
米酒, mǐjiǔ, rice wine 117
酸, suān, sour 117
酱(醬)油, jiàngyóu, soy sauce 117
醋, cù, vinegar 117
醒来(來), xǐnglái, to wake 117

勺, sháo, ladle 118
挂钩(掛鈎), guàgōu, hook 118, n.

缶, fǒu, earthenware 119

瓦, wǎ, porcelain 120
瓶子, píngzi, bottle 120
瓷砖(磚), cízhuān, tile 120

皿, mǐn, vessel 121
脸(臉)盆, liǎnpén, washbasin 121
头(頭)盔, tóukuī, helmet 121
监狱(監獄), jiānyù, prison 121

鬲, lì, caldron 122

鼎, dǐng, tripod 123

家, jiā, home 124
家庭, jiātíng, family 124
官, guān, officer 124
富有, fùyǒu, rich 124
安全, ānquán, safe 124
写(寫), xiě, to write 124

墙(牆), qiáng, wall 125
床(牀), chuáng, bed 125

门(門), mén, gate 126
关(關), guān, to close 126
开(開), kāi, to open 126

户, hù, door 127
扇子, shànzi, fan 127, n.
厨房, chúfáng, kitchen 127
厕(厠)所, cèsuǒ, washroom 127

田, tián, field 128
画(畫), huà, to draw 128

耒, lěi, plow 129, n.

斗, dǒu, measure 130, n.
斜坡, xiépō, slope 130

臼, jiù, mortar 131

里, lǐ, village 132

阜, fù, mound 133
医(醫)院, yīyuàn, hospital 133
隧道, suìdào, tunnel 133

厩, jiù, covering 134

亭, tíng, pavilion 135
享受, xiǎngshòu, to enjoy 135

广(廣), guǎng, spacious 136
底部, dǐbù, bottom 136
工厂(廠), gōngchǎng, factory 136
庙(廟)宇, miàoyǔ, temple 136

屯, tún, garrison 137

邑, yì, city 138
邮(郵)寄, yóujì, to mail 138
哪儿(兒)?, Nǎr?, Where? 138

区(區), qū, district 139

巢, cháo, nest 140

围(圍), wéi, enclosure 141
因为(爲), yīnwèi, because 141
中国(國), Zhōngguó, China 141
四, sì, four 141
马颈(馬頸)圏, mǎxiàngquān, horse collar 141
地图(圖), dìtú, map 141
图画(圖畫), túhuà, picture 141
圆(圓), yuán, round 141

建, jiàn, to build 142

工, gōng, work 143
左, zuǒ, left 143, direction

力, lì, force 144
加, jiā, to add 144
功夫, gōngfu, kung fu 144

行, xíng, to walk 145
街道, jiēdào, street 145

走, zǒu, to run 146
乐(樂)趣, lèqù, fun 146

去, qù, to go 147

出, chū, out 148

入, rù, to enter 149
內部, nèibù, inside 149

立, lì, to stand 150

止, zhǐ, to stop 151
年岁(歲), niánsuì, age 151

游(遊), yóu, to travel 152
近, jìn, close 152, adv.
远(遠), yuǎn, far 152
迟(遲)到, chídào, late 152

舟, zhōu, boat 153
帆船, fānchuán, junk 153
舵, duò, rudder 153
舢板, shānbǎn, sampan 153
船, chuán, ship 153

车(車), chē, car 154
救护车(護車), jiùhùchē, ambulance 154
军队(軍隊), jūnduì, army 154
小汽车(車), xiǎoqìchē, automobile 154
自行车(車), zìxíngchē, bicycle 154
公共汽车(車), gōnggòngqìchē, bus 154
出租汽车(車), chūzūqìchē, cab 154
软(軟), ruǎn, soft 154
火车(車), huǒchē, train 154
卡车(車), kǎchē, truck 154
转(轉), zhuàn, to turn 154
货车(貨車), huòchē, van 154
手推车(車), shǒutuīchē, wheelbarrow 154

至, zhì, to arrive 155

了, le, to finish 156

用, yòng, expenses 157

匣, xiá, box 158

臣, chén, official 159

士, shì, soldier 160

主, zhǔ, master 161

役, yì, servant 162
后(後)部, hòubù, back 162, not front
得到, dédào, to get 162

隶, lì, slave 163

文, wén, writing 164

册(冊), cè, record 165

聿, yù, brush pen 166

印, yìn, seal 167, stamp

几, jī, low table 168

尤, yóu, fault 169

弊, bì, corruption 170

匕, bǐ, dagger 171
钥(鑰)匙, yàoshi, key 171
北, běi, north 171

刀, dāo, knife 172
切, qiè, to cut 172
分, fēn, to divide 172
前面, qiánmian, front 172
锋(鋒)利, fēnglì, sharp 172

斤, jīn, ax 173
新, xīn, new 173

弋, yì, dart 174

戈, gē, halberd 175
骨牌, gǔpái, dominoes 175
游戏(遊戲), yóuxì, game 175
我, wǒ, I 175
麻将(將), májiàng, mahjong 175
我, wǒ, me 175
或, huò, or 175
我们(們), wǒmén, our 175
我们(們), wǒmen, us 175
战争(戰爭), zhànzhēng, war 175
我们(們), wǒmen, we 175

矛, máo, spear 176

弓, gōng, bow 177, n.
强壮(強壯), qiángzhuàng, strong 177
虚(虛)弱, xūruò, weak 177
弟弟, dìdi, brother 177, younger

矢, shǐ, arrow 178
知道, zhīdao, to know 178
短, duǎn, short 178

寸, cùn, inch 179
信封, xìnfēng, envelope 179
射, shè, to shoot 179

网, wǎng, net 180
胸罩, xiōngzhào, bra 180
罪行, zuìxíng, crime 180
互联网(聨網), Hùliánwǎng, Internet 180

斗(鬥), dòu, to fight 181

段, duàn, pieces 182
杀(殺)死, shāsǐ, to kill 182

改, gǎi, to change 183
救命!, Jiùmìng!, Help! 183
放, fàng, to put 183
教, jiāo, to teach 183

中, zhōng, center 184

一, yī, one 185
在上面, zàishàngmian, above 185
在下面, zàixiàmian, below 185
七, qī, seven 185
三, sān, three 185

二, èr, two 186
五, wǔ, five 186

八, bā, eight 187
六, liù, six 187

十, shí, ten 188
中午, zhōngwǔ, noon 188
南, nán, south 188
千, qiān, thousand 188

汇(彙), huì, collection 189

片, piàn, sheet 190

无, wú, none 191

良, liáng, good 192

非, fēi, evil 193

比, bǐ, to compare 194

釆, cǎi, brilliant 195

色, sè, color 196

青, qīng, cyan 197
靛, diàn, indigo 197
年青, niánqīng, young 197

赤, chì, magenta 198
赭, zhě, ochre 198

黄(黃), huáng, yellow 199

黑, hēi, black 200

白, bái, white 201
她的, tāde, her 201, adj.
他的, tāde, his 201
百, bǎi, hundred 201
我的, wǒde, my 201
的, de, of 201
我们(們)的, wǒménde, ours 201
他们(們)的, tāmende, their 201
你的, nǐde, your 201

音, yīn, sound 202

龠, yuè, flute 203

鼓, gǔ, drum 204

舞, wǔ, dance 205
舞龙(龍), wǔlóng, dragon dance 205
扇舞, shànwǔ, fan dance 205
舞狮(獅), wǔshī, lion dance 205

卤(鹵), lǔ, salty 206
盐(鹽), yán, salt 206

辛, xīn, pungent 207

甘, gān, sweet 208

曰, yuē, to speak 209
书(書), shū, book 209
三合会(會), Sāngěhuì, Triads 209

言, yán, speech 210
普通话(話), Pǔtōnghuà, Mandarin 210
公安, gōng'ān, police 210
读(讀), dú, to read 210
电话(電話), diànhuà, telephone 210
谁(誰)?, Shuí?, Who? 210

香, xiāng, fragrant 211

心, xīn, heart 212
怎么(麽)?, Zěnme?, How? 212
爱(愛), ài, love 212
性爱(愛), xìngài, sex 212

爻, yáo, to mix 213