tag3

Tagalog > Ingles tatuntunan

a  ah
abaká, hemp 025
abó, ash 011
akó, I 175
akó, me 175
(akyát) umakyát, to ascend 014
(akyát) umakyát, to climb 090
(aga) umaga, morning 036
ágila, eagle 045
(aguha) aguhón, compass 019
ahas, snake 047
(ahit) mag-ahit, to shave 172
alak, wine 117
(alam) kaalaman, information 080
(alam) paalam na!, goodbye! 086
alangaang, space 001
(alat) maalat, salty 206
alikabók, dust 012
alilà, servant 162
alipin, slave 163
amá, father 061
ambulánsiya, ambulance 154
amin, our 201
(amò) maamò, tame 056
(anák) ipinanganak, born 102
anák na babae, daughter 065
anák na lalaki, son 064
ang, the 138
ang isá, a/an 185
angaw, million 005
angkán, clan 070
ani, crop 020
anino, shadow 006
anó?, what? 060
apelyido, last name 065
apóy, fire 011
(arap) pangarap, dream 037
araro, plow 129
araw, day 035
araw, sun 035
(araw) tag-aráw, summer 040
(arkilá) umarkilá, to rent 020
armás, weapon 080
(asawa) asawang babae, wife 065
(asawa) asawang lalake, husband 001
asensór, elevator 154
(asim) maasim, sour 117
asín, salt 206
aso, dog 058
asukal, sugar 021
asúl, blue 028
at, and 080
áte, sister 065, elder
atin, our 201, all
(away) kaaway, enemy 183
awit, song 081
b  bah
(babà) mababà, low 060
(babà) mababà kaysa, inferior 144
babae, female 046
babae, woman 065
baboy, pig 053
baka, cow 055
bakal, iron 019, material
bakit?, why? 090
bakod, enclosure 141
bakod, fence 030
bakú-bakô, rough 021
bago, new 173
(bago) magbago, to change 183
bagyó, storm 008
bagyó, typhoon 008
bahâ, flood 004
bahagharì, rainbow 009
(bahay) kapitbahay, neighbor 060
(bahín) bumahíng, to sneeze 080
balahibo, feather 097
balahibo, fur 098
balát, shell 041
balát, skin 094
balát ng kahoy, bark 094, of tree
balbás, beard 099
balbás, whiskers 100
baldé, bucket 031
baldosa, tile 120
balón, well 004, water
(balot) magbalot, to wrap 111
baluktót, curved 066
balutì sa ulo, helmet 121
balyena, whale 042
bandeha, tray 121
bandilà, flag 114
bansâ, country 141, nation
banyagà, foreign 037
bangkâ, boat 153
bangkáy, corpse 091
bangko, bank 019
(bangó) mabangó, fragrant 211
barbero, barber 115
barkó, ship 153
baríl, gun 019
(baríl) bumaril, to shoot 179
(barò) baróng Tagalog, shirt 111, national dress
baryá, coin 019
(basa) bumasa, to read 210
basura, garbage 012
basyo, empty 016
batà, child 005
batà, young 197
(batà) batang babae, girl 065
(batà) batang lalaki, boy 064
bateryá, battery 004
bató, stone 018
(bató) batóng ihada, jade 003
(bató) ibató, to throw 086
bayan, town 019
bayani, hero 046
benda, bandage 115
bendisiyón, blessing 107
berde, green 112
bibíg, mouth 080
bigás, rice 021, husked
(bigáy) bigyán, to give 112
(bigáy) magbigáy, to produce 102
bigote, mustache 099
bilang, number 183
(bilang) bumilang, to count 183
bilanggô, prisoner 058
(bilanggô) bilangguan, prison 121
(bilí) bilhín, to buy 041
(bilí) magbilí, to sell 041
(bilog) bilóg, round 141
binhî, seed 020
binibini, Bb., Miss 065
bintanà, window 016
bingí, deaf 079
bisikleta, bicycle 154
bituín, star 035, heavenly
bola, ball 003
bote, bottle 120
(boto) bumoto, to vote 086
bra, bra 180
brilyante, diamond 018
brotsa, brush pen 166
bubóng, roof 073
bukas, tomorrow 035
(bukás) buksán, to open 126
bukid, farm 012
bukung-bukong, ankle 088
(bugá) bumugá, to blow 080
buhay, life 102
(buhay) mabuhay, to live 060, to reside
buhók, hair 099
buhól, knot 112
(buhól) magbuhol, to tie 112
bulak, cotton 031
bulaklák, flower 028
(bulag) bulág, blind 077
bulaos, lane 069
bulkán, volcano 013
bulugan, boar 053
bululos, diarrhea 004
bundók, mountain 013
buntís, pregnant 064
buntót, tail 091
burdá, embroidery 113
buról, hill 013
bus, bus 154
busog, bow 177
butas, hole 004
(buti) mabuti, good 192
butó, bone 092
butones, button 019
buwán, month 039
buwán, moon 039
buwaya, crocodile 042
buwís, tax 020
(c)
cyan, cyan 197
k  kah
kabayo, horse 056
(kagát) kumagát, to bite 080
pagkagumon, addiction 104
kahón, box 158
kahón, drawer 091
kahoy, stick 031
kahoy, wood 031, material
kailán?, when? 035
kailangan, to need 009
(kain) kanin, rice 116, cooked
(kain) kumain, to eat 116
(kain) pagkain, food 116
(kain) pakainin, to feed 116
kaíng, basket 030
kalán, stove 011
kalasag, shield 077
kalawang, rust 019
kalbó, bald 020
kaldero, caldron 122
kaliwâ, left 143, not right
kalye, street 145
kama, bed 125
kamalig, barn 136
kamáy, hand 086
kamelyo, camel 056
kámera, camera 031
kamí, us 175
kamí, we 175
kampanà, bell 019
kanan, right 080, not left
kandado, lock 019
kanggaró, kangaroo 051
kanilá, their 201
kaniya, her 201, adj.
kaniya, his 201
(kantá) kumanta, to sing 080
kanyón, cannon 011
kapé, coffee 080
karayom, needle 019
karbón, coal 011
karné, flesh 093
karné, meat 093
kasál, wedding 112
(kasál) magkasál, to marry 065
kasapuwego, match 011
kasí, because 141
katad, leather 095
kataka-taka, wonderful 001
katawán, body 072
katí, itch 104
kawad, wire 112
kawalì, pan 019
kawayan, bamboo 030
kawit, hook 118
kayumanggí, brown 111
keik, cake 021
kidlát, lightning 009
kilalá, to know 178, person
kilay, eyebrow 077
kilíng, mane 099
(kináng) makináng, brilliant 195
(kiníg) makiníg, to hear 079
(kita) makita, to see 078
(kita) magpakita, to reveal 107
klase, kind 020, type
klínika, clinic 127
klub, club 209
kola, glue 004
kompyuter, computer 093
(kopya) kumopya, to copy 086
koryente, electricity 009
kotse, car 154
kukó, claw 090
kukó, hoof 088
kukó, nail 090, part
(kuha) kumuha, to get 162
(kuha) kunin, to take 086
kulay, color 196
kulóg, thunder 009
(kultí) kultihan, tannery 096
kulungan, cage 030
kumot, blanket 098
kumot, sheet 190, bed
(kumpuní) kumpunihín, to repair 060
kumustá!, hello! 080
kuneho, rabbit 005
kunót, wrinkle 094
kung, if 065
(kupit) kupitin, to steal 060
kurtina, curtain 030
kusinà, kitchen 127
kutsara, spoon 171
kutsarón, ladle 118
kutsilyo, knife 172
kuwarta, money 019
kuwatro, four 141
kuweba, cave 016
kuya, brother 005, elder
kwitis, rocket 030
d  de
daán, hundred 201
daán, road 088
daga, dagger 171
dagâ, mouse 051
dagat, sea 004
dagat-dagatan, lake 004
(dagat) tabing-dagat, shore 013
daglát, abbreviation 112
dahilig, slope 130
dahon, leaf 028
dalirì, finger 086
damít na pangilalim, underwear 111
damó, grass 028
(damó) damóng-gamót, herb 028
(datíng) dumatíng, to arrive 155
(datíng) dumatíng, to come 060
dawa, millet 024
diborsiyo, divorce 065
(dikít) madikít, sticky 024
diksiyonáryo, dictionary 064
digmâ, war 175
dilà, tongue 082
(dilà) dilaan, to lick 082
diláw, yellow 199
(dilím) madilím, dark 035
din, rin (after vowels); too 066, also
distornilyadór, screwdriver 086
disyerto, desert 004
dito, here 152
diyán, there 138
diyés, ten 188
diyós, god 107
Diyós, God 107
diyosa, goddess 107
doktór, doctor 102
dos, two 186
dragón, dragon 043
dugô, blood 101
(dugô) dumugô, to bleed 101
dugtóng, joint 030
dulang, low table 168
(dumí) marumí, dirty 004
(dunong) marunong, wise 079
dyús, juice 004
e  eh
edád, age 151
elepante, elephant 053
elikóptero, helicopter 048
enggranahe, gear 084
eroplano, airplane 048
eskuwelahán, school 031
espada, sword 172
estudyante, student 064
g  gah
gabí, evening 037
gabí, night 037
(gahís) manggahís, to rape 065
(gamít) gumamit, to use 157
(gamít) gumamit, to wear 016
(gandá) magandá, beautiful 052
gansâ, goose 045
garrison, garrison 137
gas, gas 007
gasolina, gas 004
(gaspáng) magaspáng, harsh 059
(gastá) gumastá, to spend 157
gastos, expenses 157
gatas, milk 065
(gawâ) gawín, to do 060
(gawâ) gawín, to make 060
(gawâ) gumawâ, to build 142
gawâ sa lupá, earthenware 119
gilagid, gum 084
Ginang, Gng., Mrs. 001
Gining, Gng., Ms. 065, unmarried
Ginoó, G., Mr. 102
(ginoó) panginoón, master 161
gintô, gold 019
gisantes, pea 026
(gising) gumising, to wake 117, up
gitara, guitar 003
gitnâ, center 184
goma, condom 001
goma, rubber 093
gripo, faucet 126
gris, gray 011
grupo, group 112
(guhit) gumuhit, to draw 128
gulay, vegetable 028
guntíng, scissors 172
gurò, teacher 080
gustó, to want 038
(gutom) gutóm, hungry 116
guwantes, gloves 001
h  hah
(habà) mahabà, long 034
habelina, javelin 175
(hagdán) hagdanan, stairs 031
halaman, plant 031
(halík) humalík, to kiss 080
halimbawà, example 060
(halò) haluin, to mix 213
(hambíng) maghambíng, to compare 194
(hampás) humampás, to hit 086
(hanap) maghanáp, to hunt 058
(hanap) mahanap, to find 086
hanbag, purse 111
(handâ) maghandâ, to prepare 073
(hanggán) hangganan, boundary 128
hangin, air 007
hangin, breeze 008
hangin, wind 008
(hapon) kahapon, yesterday 035
hardín, garden 141
harì, king 003
hayop, animal 144
hepe, chief 071
(higáb) humigáb, to yawn 081
(higít) nakahihigít, superior 060
(hila) hilahin, to pull 086
hilagà, north 171
(hilík) maghilík, to snore 085
(hinà) mahinà, weak 177
(hinalà) maghinalà, to suspect 089
hindî, no 035
hindî tamà, false 060
hinlóg, relative 060
hinóg, mature 011
hinóg, ripe 011
(hintáy) maghintáy, to wait 030
(hipò) humipò, to touch 075
(hirám) humirám, to borrow 060
(hirap) mahirap, difficult 046
(hirap) mahirap, poor 016
hitsura, look 057
(hiwà) humiwà, to cut 172
hiwagà, mystery 108
(hiyâ) mahiyain, shy 052
hiyás, jewel 003
(hubô) hubó't-hubád, naked 111
(hubô) maghubó't-hubád, to strip 093
hukbó, army 154
(hugas) maghugas, to wash 004
(hulà) manghulà, to foretell 109
hulí, late 152
(hulog) mahulog, to fall 088
hurnó, oven 011
huwág, to do not 060
huwés, judge 124
i  ee
(ibig) ibigin, to love 212
(ibig) kaibigan, friend 087
(ibig) maibigan, to like 080
ibon, bird 045
ibon, fowl 044
ikáw(familiar); kayó, you 060
(ikot) umikot, to turn 154
ihì, urine 091
ilalim, bottom 136
ilog, river 004
ilóng, nose 085
iná, mother 062
(iná) inahín, hen 046
(init) mainit, hot 011
(init) mainit, warm 035
(inóm) inumín, to drink 116
insekto, insect 047
(ingay) maingay, noisy 080
(isá) iisá, single 080
iskoba, brush 172
isdâ, fish 042
(itím) maitím, black 200
itlóg, egg 047
itó, this 152
itsura, form 006, shape
(iyák) umiyák, to cry 080
iyán, it 055
iyán, that 138
iyó(familiar); inyó, your 201
l  lah
labaha, razor 172
(laban) maglaban, to fight 181
laban sa, against 087
labì, lip 080
(labò) lumabò, to fade 111
(lakad) lumakad, to march 086
(lakad) maglakád, to walk 145
lakás, force 144
(lakás) malakás, strong 177
(lakbáy) maglakbáy, to travel 152
(lakí) lumakí, to grow 034
(lakí) malakí, big 001
(lakí) malakíng kapahamakán, disaster 107
(lakí) napakalakí, great 001
lagarì, saw 019
(lagas) taglagás, fall 020, season
(lagáy) ilagáy, to put 183
(lagáy) lalagyán, vessel 121
lagì, always 115
lagnát, fever 011
lahát, all 149
(lalake) lalaki, male 046
(lalake) lalaki, man 060
lalawigan, province 138
lamán, contents 077
lambák, valley 017
lambát, net 180
(lamíg) malamíg, cold 010
(lamíg) palamigan, refrigerator 010
(lamíg) taglamíg, winter 010
lamók, mosquito 047
(lamon) lalamunan, throat 080
lámpara, lamp 011
lana, wool 098
langaw, fly 047
langís, oil 004
langit, sky 001
(langóy) lumangóy, to swim 004
(lapit) malapit, close 152, near
larawan, picture 141
larô, game 175
(larô) laruán, toy 003
(larô) maglarô, to play 003
lasíng, drunk 117
lason, poison 062
layà, freedom 068
layang-layang, swallow 011, bird
leég, neck 073
león, lion 058
leopardo, leopard 057
(libíng) libingan, grave 012
libo, thousand 188
libró, book 209
líkido, liquid 004
likód, back 162, not front
ligtás, safe 124
(ligtás) iligtás, to save 183, life
(lihís) maglihís, to roll 089, up
(lilok) maglilok, to carve 006
(limbág) maglimbág, to print 167
(limós) magpalimós, to beg 066
lináng, field 128
lindól, earthquake 009
(linis) malinis, clean 004
linggó, week 039
(lipád) lumipád, to fly 048
lipistík, lipstick 093
liwanag, light 005
lobo, balloon 003
loko, insane 104
(loób) kaloobán, temper 007
loro, parrot 045
(lugód) malugód, to enjoy 135
(lumbáy) malumbáy, depressed 110
(lunas) lumunas, to heal 117
(lunók) lumunók, to swallow 080
(lunod) kanluran, west 038
lungsód, city 138
lupà, land 012
lupà, soil 012
lusóng, mortar 131, wooden
(lutás) lutasín, to solve 075
(lutò) maglutò, to cook 011
(luwáng) maluwáng, spacious 136
m  mah
maka-, ma-; can 093, aux. v.
mákina, machine 031
mahál, expensive 041
malayò, far 152
malî, fault 169
(malî) kamalî, mistake 019
mamahalà, to rule 004
mantikilya, butter 004
manyikà, doll 065
mangkók, bowl 018
manggá, mango 031
mapa, map 141
martilyo, hammer 019
matá, eye 077
matalas, pungent 207
may, to have 039
may, with 039
may-sakít, ill 104
medyas, sock 111
melón, melon 027
mesa, table 031
metál, metal 019
mga damít, clothes 111
mga tao, people 060
minerál, mineral 018
motor, motor 086
mukhâ, face 076
mulâ sa, from 128
multiplikahín, to multiply 063
multó, ghost 106
mundó, earth 003
mura, cheap 041
murado, purple 112
músika, music 202
n  nah
na, already 069
(nais) naisin, to wish 039
nanà, pus 093
narkótiko, narcotic 025
nars, nurse 077
nasa, in 012
nasa loób, inside 149
nayon, village 132
ngipin, tooth 083
(ningníng) magningníng, to shine 005
niyebe, snow 009
niyóg, coconut 031
nunál, mole 104
nunò, ancestor 005
nuwebe, nine 066
ng  nang
ng, sa; of 201
ng madlâ, public 187
ngalan, name 080
ngayón, now 003
ngayón, today 060
o  o
o, or 175
oo, yes 035
oras, hour 035
oso, bear 011, animal
ospitál, hospital 133
otso, eight 187
p  pah
paá, foot 088, part
paano?, how? 212
pabilyón, pavilion 135
pakò, nail 019, metal
pakpák, wing 097
padér, wall 125
pag-asa, hope 039
pagkít, wax 047
(pagod) pagód, tired 060
pagóng, tortoise 050
pagóng, turtle 049
pagsasaka, farming 036
(paít) mapaít, bitter 028
palakâ, frog 047
palakól, ax 173
palalo, proud 056
palanggana, washbasin 121
palasô, arrow 178
palasyo, palace 124
palayók, pot 119
palda, skirt 111
palengke, market 115
pamagát, title 019
pamilya, family 124
pandák, short 178, person
(pansín) pumansín, to observe 078
pansít, noodle 022
pantalón, pants 111
pantáy, equal 023
pangil, tusk 083
pangit, ugly 117
papél, paper 112
para sa isá, per 062
(pareha) magpareha, to match 117
parì, priest 055
parisukát, square 114, shape
pasadór, sanitary napkin 115
(pasok) pumasok, to enter 149
patag, even 023, level
patanì, bean 026
(patáy) kamatayan, death 105
(patáy) mamatáy, to die 105
(patáy) patayín, to kill 182
(patíd) kapatíd na babae, sister 065
(patíd) kapatíd na lalaki, brother 005
payát, lean 104, thin
payong, umbrella 060
(paypáy) pamaypáy, fan 127
peklat, scar 104
pero, but 060
(pilay) piláy, lame 088
Pilipina, Filipina 065, woman
Pilipinas, Philippines 141
Pilipino, Filipino 060, man
pintá, paint 004
pintô, door 127
pinggán, dish 018
pipi, mute 080
pipino, cucumber 027
piraso, piece 182
pisngí, cheek 073
pista, holiday 035
piyano, piano 003
plastik, plastic 093
plauta, flute 203
pluma, pen 030
poók, district 139
porselana, porcelain 120
preno, brake 086
presidente, president 112
prinsa, dam 012
prinsesa, princess 065
prínsipe, prince 064
prutas, fruit 031
pugad, nest 140
pulá, magenta 198
pulá, red 112
pulbós, powder 021
pulgada, inch 179
pulís, police 210
pulô, island 013
punò, tree 031
(punò) pinunò, official 159
(punô) pumunô, to fill 004
(punta) pumuntá, to go 147
pusà, cat 057
pusò, heart 212
(pusók) mapusók, aggressive 058
(pustá) pumusta, to gamble 041
puta, prostitute 065
putbol, soccer 003
putî, white 201
putong, crown 074
r  rah
radyo, radio 202
rebelde, rebel 087
regalo, gift 107
regla, period 039
regladór, ruler 091, measure
relós, clock 019
relós, watch 019, wrist
restaurán, restaurant 116
reyna, queen 065
robot, robot 060
s  sah
sa, at 012
sa, on 012
sa, to 172
sa akin, my 201
sa ibabâ, below 185
sa ibabaw, above 185
sa labás, outside 037
saán?, where? 138
sabón, soap 206
sabong, cockfight 181
(sakáy) sumakáy, to ride 056
sakít, disease 104
sakít, pain 104
sakripisiyo, sacrifice 055
(sagót) sumagót, to answer 030
sahíg, floor 031
(salakay) sumalakay, to attack 183
salamangka, magic 106
(salamat) magpasalamat, to thank 210
salamín, glass 003, material
salamín, glasses 019
salamín, mirror 019
salitâ, language 210
(salitâ) magsalitâ, to speak 209
salitâ, word 064
(samá) kasamaán, corruption 170
(samâ) masamâ, bad 105
(samâ) masamâ, evil 193
(samâ) masamâ, wicked 138
(sanay) magsanay, to practice 097
sandalyás, sandals 095
sangá, branch 033
(sanggá) pananggáng-hangin, windshield 091
sanggól, baby 005
sanggól, infant 067
sapatos, shoe 095
(sará) magsará, to close 126
sarili, self 068
(sarili) pansarili, private 069
sariwà, fresh 042
sarsa, sauce 117
(sayáw) sumayáw, to dance 205
sebra, zebra 056
seda, silk 112
seís, six 187
(selos) seloso, jealous 065
selyo, stamp 107, postage
serbesa, beer 117
sero, zero 009
sibát, spear 176
(siból) tagsiból, spring 035, season
sibuyas na mura, leek 029
sigarilyo, cigarette 011
silá, them 060
silá, they 060
(silang) silangan, east 031
silíd, room 124
(silya) kasilyas, washroom 127
(simbá) simbahan, church 012
sine, movie 006
sino?, who? 210
sinturón, belt 115
sinulid, thread 112
singko, five 186
(sipà) manipà, to kick 088
sipit ng Insík, chopsticks 030
(sipsíp) sumipsíp, to suck 080
(sirà) sirâ, broken 119
siyá, he 060
siyá, her 065, obj.
siyá, him 060
siyá, she 065
siyete, seven 185
sobre, envelope 179
sopas, soup 004
(suka) magsuká, to vomit 080
(sukat) panukat, measure 130
sukláy, comb 031
(suhay) suhayan, to support 086
sulat, letter 060
sulat, writing 164
(sulat) sumulat, to write 124
sulok, corner 075
sumbrero, hat 115
sundalo, soldier 160
sungay, horn 075, of cattle
(sunód) sumunód, to follow 088
(sunód) sumunód, to obey 079
susì, key 171
suso, breast 066
(suwág) manuwág, to gore 075
(suwáy) sumuwáy, to disobey 079
t  tah
(taás) mataás, high 015
(taás) mataás, tall 015
tabâ, fat 093
(takbó) tumakbó, to run 146
takíp, covering 134
(takot) takót, frightened 056
taksi, cab 154
tae, feces 091
tae ng hayop, dung 091
Tagalog, Tagalog 210, language
(tahán) tahanan, home 124
(tahî) tumahî, to sew 112
tahimik, silent 197
tainga, ear 079
talâ, record 165
talampakan, foot 091, measure
(talas) matalas, sharp 172
talátuntunan, index 112
talì, string 112
(talo) tumalo, to win 041
(talón) tumalón, to jump 088
talumpatì, speech 210
(tamà) di-tumamà, to miss 152
tambák, mound 133
tamból, drum 204
(tamís) matamís, sweet 208
(tandâ) matandâ, old 103
tandáng, rooster 046
tanikalâ, chain 019
tanóng, question 080
(tanóng) magtanóng, to ask 080
tangkáy, stem 032
(tanggí) tanggihán, to refuse 086
(tanggól) ipagtanggól, to defend 133
tanghalì, noon 188
(tangô) tumangô, to nod 073
taón, year 032
(taón) panahón, season 064
(taón) panahón, time 035
(taón) panahón, weather 007
(tapay) tinapay, bread 022
(tarangká) tarangkahan, gate 126
tasa, cup 031
taták, seal 167, stamp
tauhín, sex 212
(tawag) tawagan, to call 080
tayo, us 175, all
tayo, we 175, all
(tayô) tumayô, to stand 150
tela, cloth 115
telebisyón, television 078
telépono, telephone 210
tenedór, fork 087
testigo, witness 060
tiket, ticket 107
(tikím) tikmán, to taste 080
(tiklíng) tiniklíng, bamboo dance 205
(tigás) matigás, hard 018, not soft
(tigil) tumigil, to stop 151
tigre, tiger 059
timog, south 188
(tindá) tindahan, stall 134
(tingín) tumingín, to look 077
(tipíd) tipirín, to save 060, money
(tipon) pagtitipon, collection 189
(tiwalà) maniwalà, to believe 060
tolda, tent 115
tore, tower 012
tornilyo, screw 019
toro, bull 055
trabaho, work 143
tren, train 154
tres, three 185
trigo, wheat 022
trumpeta, trumpet 080
tsa, tea 028
tseke, check 107
tsimenea, chimney 016
tsokolate, chocolate 080
tubig, water 004
tubo, pipe 030
tuktók, top 073
(tuktók) taluktók, crest 074
(tuktók) tumuktók, to knock 086
tuhod, knee 088
(tulak) magtulak, to push 086
(tulad) katulad, like 060, similar
tuláy, bridge 031
tulis, tip 002, point
(tulog) matulog, to sleep 077
tunél, tunnel 133
tunod, dart 174
tunóg, sound 202
tungkô, tripod 123
(tungkól) tungkulin, office 124
tupa, sheep 052
(turò) magturò, to teach 183
(tuto) matuto, to learn 064
(tuwâ) tumawa, to laugh 030
tuyô, dry 066
u  oooh
(ubó) umubó, to cough 080
ugát, root 031
(uhaw) nauuhaw, thirsty 004
ulán, rain 009
ulap, cloud 009
ulap, fog 009
ulî, again 087
ulo, head 073
(una) unahán, front 172
unan, pillow 031
uno, one 185
(untî) kakauntî, few 002
(untî) muntî, small 002
uód, worm 047
(upa) umupa, to hire 079
(upô) umupô, to sit 012
(upô) upuan, chair 031
(urong) umurong, to shrink 112
usá, deer 054
(usap) pangungusap, sentence 080, words
usok, smoke 011
utak, brain 093
(utót) umutót, to fart 091
w  wah
(wakás) magwakás, to finish 156
walâ, none 191
(walâ) nawalâ, lost 001
walâ, without 039
walâ sa, out 148
waláng-pag-asa, hopeless 039
y  yah
(yaman) mayaman, rich 124
yelo, ice 010
yoyò, yoyo 003
(yukô) yumukô, to bow 072