เนื้อหาภาษาไทย > ภาษอังกฤษ

ยอด, yôrt, great 001
ใหญ่, yài, big 001
สามี, săh-mee, husband 001
นาง, nahng, Mrs. 001
ฟ้า, fáh, sky 001
เล็ก, lék, small 002
หยก, yòk, jade 003
ลูกบอล, lôok born, ball 003
ต่างหู, (d)tàang hŭu, earrings 003
โลก, lôhk, Earth 003
แก้ว, (g)kâew, glass 003, material
ราช, rârt, king 003
เล่น, lên, to play 003
น้ำ, náhm, water 004
แบตเตอรี่, bair-(d)ta-rêe, battery 004
น้ำท่วม, núm tôo-um, flood 004
น้ำมัน, núm mun, gas 004, fuel
น้ำมัน, núm mun, oil 004
แม่น้ำ, mâir náhm, river 004
ครอง, khrawng, to rule 004
ทะเล, tá-lay, sea 004
ล้าง, láhng, to wash 004, oneself
ซัก, súk, to wash 004, clothes, etc.
ไฟ, fai, light 005
ฟี่ชาย, pêe chai, brother 005, older
เด็ก, dèk, child 005
กระต่าย, (g)kra (d)tai, rabbit 005
รูปร่าง, rôop rărng, form 006, shape
เงา, ngao, shadow 006
อากาศ, ah-gàht, air 007
ลม, lom, wind 008
พายุ, pah-yóo, storm 008
ฝน, fón, rain 009
เมฆ, mâyk, cloud 009
ไฟฟ้า, fai fáh, electricity 009
หิมะ, hí-má, snow 009
ฟ้าร้อง, fáh rórng, thunder 009
ศูนย์, sŏon, zero 009
น้าแข็ง, núm kăirng, ice 010
หนาว, năo, cold 010
หน้าหนาว, nâh năo, winter 010
ไฟ, fai, fire 011
หมี, měe, bear 011, animal
ทำอาหาร, tum ah-hăhn, to cook 011
ร้อน, rórn, hot 011
โดม, kohm, lamp 011
เตา, (d)tao, stove 011
ดิน, din, soil 012
ที่, têe, at 012
บน, bon, on 012
นั่ง, nûng, to sit 012, down
เขา, kăo, hill 013
ภูเขา, poo-kăo, mountain 013
ขึ้น, khêun, to ascend 014
สูง, sŏong, high 015
สูง, sŏong, tall 015
ถ้ำ, tûm, cave 016
จน, jon, poor 016
หน้าต่าง, nâh-(d)tàhng, window 016
หุบเขา, hòop kăo, valley 017
หิน, hĭn, stone 018, rock
ชาม, chahm, dish 018, bowl
ทอง, torng, gold 019
ธนาคาร, ta-nah-kahn, bank 019
นาฬิกา, nah-li-gah, clock 019
แว่นตา, wâirn (d)tah, glasses 019
แม่กุญแจ, mâir goon-jair, lock 019
กระจกเงา, gra-jòk ngao, mirror 019
เงิน, ngern, money 019
พืช, phûeht, crops 020
ประเภท, (b)pra pêyt, kind 020, type
เม็ด, mét, seed 020
ภาษี, pah-sěe, tax 020
ข้าว, kâo, rice 021
น้ำตาล, núm (d)tahn, sugar 021
ข้าวสาลี, kâo săalii, wheat 022
ขนมปัง, ka-nŏm-(b)pung, bread 022
ก๋วยเตี๋ยว, gŏo-ay (d)těe-o, noodles 022
เสมอ, sà mŭuhr, even 023, level
เท่าก้น, thâo kan, equal 023
ฟ่าง, fâang, millet 024
ปอด้าย, (b)paaw dâay, hemp 025
เมล็ด, ma-led, beans 026
แตงกวา, (d)tairng gwah, cucumber 027
หญ้า, yâh, grass 028
กล้วย, glôo-ay, banana 028
ขม, kŏm, bitter 028
สีน้ำเงิน, sěe núm ngern, blue 028
ดอกไม้, dòrk-mái, flower 028
ใบไม้, bai-mái, leaf 028
ดอกบัว, dàawk buaa, lotus 028
ยา, yah, medicine 028
ชา, chah, tea 028
ผัก, pùk, vegetables 028
กระเทียมใบ, grà thiiam bai, leek 029
ไม้ไผ่, mái pài, bamboo 030
จุฬา, jòo laa, kite 030
ปากกา, (b)pàhk-gah, pen 030, writing
ไม้, mái, wood 031, material
สะพาน, sa-pahn, bridge 031
เก้าอี้, gâo êe, chair 031
ถ้วย, tôo-ay, cup 031
ตะวันออก, (d)tà-wun òrk, east 031
ผลไม้, pŏn-la-mái, fruit 031
หมอน, mŏrn, pillow 031
ราก, râak, root 031
โรงเรียน, rohng ree-un, school 031
บันได, bun-dai, stairs 031
โต๊ะ, (d)tó, table 031
ต้นสัก, (d)tôn sàk, teak 031
ต้นไม้, (d)tôn mái, tree 031
ล่าต้น, lum-dtŏn, stem 032
ปี, (b)pee, year 032
สาขา, saâ-khâ, branch 033
ปลูก, (b)plùuk, to grow 034, to cultivate
ตะวัน, (d)tà wun, sun 035
วันหยุด, wun yòot, holiday 035
ดาว, dao, star 035, celestial
เวลา, way-lah, time 035
เมื่อไร, mêu-rai?, when? 035
ครับ(ค่ะ);ใช่, krúp(kâ); châi, yes 035
ไม่, mâi, no 035
ตอนเช้า, (d)tawn cháo, morning 036
เกษตรกรรม, (g)kasèt-kam, farming 036
ตอนเย็น, (d)tawn yen, evening 037
กลางคืน, glahng keun, night 037
ข้างนอก, kâhng nôrk, outside 037
ตะวันตก, (d)tà-wun (d)tòk, west 038
เอา, ao, to want 038
จันทร์, jan, moon 039
มี, mee, to have 039
หวัง, wŭng, hope 039
ไม่มีหวัง, mâi mee wŭng, hopeless 039
ประจำเดือน, (b)pra-jum deu-un, period 039, menses
หน้าร้อน, nâh rórn, summer 040
เปลือกหอย, (p)bluag-hăwi, shell 041
ซื้อ, séu, to buy 041
ขาย, kăi, to sell 041
ปลา, (b)plah, fish 042
จระเข้, cawrákhêh/carákhêh, crocodile 042
มะโรง, má rohng, dragon 043, Chinese
สัตว์ปีก, sàt (b)pèek, fowl 044
นก, nók, bird 045
นกฮูก, nók hûnk, owl 045, horned
ไก่ตัวเมีย, gài (d)tuaa miia, hen 046
ยาก, yâhk, difficult 046
ไก่ตัวผู้, gài (d)tuaa phûu, rooster 046
หนอน, năwn, worm 047
ไข่, kài, egg 047
แมลงวัน, ma-lairng wun, fly 047, insect
งู, ngoo, snake 047
บิน, bin, to fly 048
เครื่องบิน, krêu-ung bin, airplane 048
เต่าทะเล, (d)tào tá-lay, turtle 049
เต่า, (d)tào, tortoise 050
หนู, nŏo, mouse 051
แกะ, (g)kàe, sheep 052
สวย, sŏo-ay, beautiful 052
หมู, mŭu, pig 053
หมูป่า, mŭu (b)pàa, boar 053, wild
ช้าง, cháhng, elephant 053
กวาง, (g)kwaang, deer 054
วัว, woo-a, cow 055
ควาย, khwai, buffalo 055, water
มัน, mun, it 055
ม้า, máh, horse 056
แมว, mair-o, cat 057
หมา, măh, dog 058
สิงโต, sĭng (d)toh, lion 058, Chinese
ลิง, ling, monkey 058
เสือ, sŭea, tiger 059
ผู้ชาย, pôo-chai, man 060
พระพุทธเจ้า, prá póot ta jâo, Buddha 060
ทำ, tum, to do 060
ไม่ทำ, mâi tum, to do 060, not
เขา, káo, he 060
เขา, káo, him 060
พระ, prá, monk 060
คนไทย, kon tai, Thai 060, person
พวกเขา, pô-ag khău, them 060
พวกเขา, pô-ag khău, they 060
ร่ม, rôm, umbrella 060
อะไร, a-rai?, what? 060
คุณ, koon, you 060
พ่อ, pôr, father 061
แม่, mâir, mother 062
คูณ, koon, to multiply 063
ลูกชาย, lôok chai, son 064
พจนานุกรม, pót-ja-nah nóo-grom, dictionary 064
มีท้อง, mee tórng, pregnant 064
ผู้หญิง, pôo-yĭng, woman 065
ลูกสาว, lôok săo, daughter 065
เขา, káo, her 065, obj.
แต่งงาน, (d)tàeng ngaan, to marry 065
นม, nom, milk 065
นางสาว, nahng-săo, Miss 065
ราชินี, râat chí nee, queen 065
เขา, káo, she 065
น้องสาว, nórng săo, sister 065, younger
พี่สาว, pêe săo, sister 065, older
ภรรยา, phanráyaa, wife 065
หน้าอก, na-og, breast 066
เก้า, gâo, nine 066
กุมาร, gòo maan, infant 067
เอง, ehng, self 068
ส่วนตัว, sòo-un-(d)too-a, private 069
เผ่า, pà-oo, clan 070
หัวหน้า, hŭa nâa, chief 071
ร่างกาย, râhng-gai, body 072
หัว, hŏo-a, head 073
มกุฎ, má gòot, crown 074
เขา, khăo, horn 075
หน้า, nâh, face 076
ตา, (d)tah, eye 077
ร่ม, rôm, shield 077
นอนหลับ, norn lùp, to sleep 077
เห็น, hěn, to see 078
ยล, yon, to stare 078
โทรทัศน์, toh-ra tút, television 078
หู, hŏo, ears 079
ปาก, (b)pàhk, mouth 080
และ, láir, and 080
ชื่อ, chêu, name 080
ขวา, kwăh, right 080, not left
หาว, hăo, to yawn 081
ลิ้น, lín, tongue 082
ฟัน, fun, tooth 083
ฟัน, fun, gear 084
จมูก, ja-mòok, nose 085
มือ, meu, hand 086
ลาก่อนนะ, lah gòrn ná, goodbye 086
มวยไทย, muay tai, boxing 086, Thai(kick)
ดึง, deung, to pull 086
ผลัก, plùk, to push 086
ค้าน, kháan, against 087
อีก, èek, again 087
เพื่อน, pêu-un, friend 087
ขบถ, khà bòht, rebel 087
เท้า, táo, foot 088, part
ถนน, ta-nŏn, road 088
ม้วน, múan, to roll 089
กรงเล็บ, (g)krong lép, claw 090
ทำไม, tum-mai?, why? 090
หาง, hăang, tail 091
อุจจาระ, ujjaa ra, feces 091
ปัสสาวะ, (p)bas-să-wa, urine 091
กระดูก, gra-dòok, bone 092
เนื้อ, néu-ah, flesh 093
เนื้อสัตว์, néu-ah sàt, meat 093
ผิว, pěw, skin 094
หนัง, nŭng, leather 095
ที่ฟอกหนัง, têe fâuk năng, tannery 096
ขนนก, khŏn nók, feather 097
ปีก, (b)pìik, wing 097
ขนสัตว์, khăn sàt, fur 098
ผ้าห่ม, pâh hòm, blanket 098
ผม, pŏm, hair 099
เครา, krao, beard 099
หนวดเครา, muàat krôw, whiskers 100
เลือด, lêu-ut, blood 101
ชีวิต, chee-wít, life 102
เกิด, (g)kòeht, born 102
หมอ, mŏr, doctor 102
นาย, nai, Mr. 102
แก่, gàir, old 103, person
โรค, rôhk, disease 104
ความเจ็บปวด, kwahm jèp (b)pòo-ut, pain 104
การตาย, gahn (d)tai, death 105
ตาย, (d)tai, to die 105
ผี, phìi, ghost 106
ยักษ์, yák, demon 106, giant
เผย, phěeuy, to reveal 107
พระเจ้า, pra-jâo, God 107
ความลึกลับ, khwaam lúek láp, mystery 108
ท่านาย, tam-naai, to foretell 109
ซบเซา, sóhp sao, depressed 110
เสื้อผ้า, sêu-a pâh, clothes 111
ถุง, tŏong, bag 111
ไหม, măi, silk 112
ชั้น, chán, class 112, rank
สีเขียว, sěe kěe-o, green 112
กระดาษ, gra-dàht, paper 112
สีแดง, sěe dairng, red 112
การถัก, (g)kan tàk, embroidery 113
สี่เหลี่ยม, sìi lìam, square 114, shape
ผ้า, pâh, cloth 115
ธง, tong, flag 115
ผ้าอนามัย, pâh a-nah-mai, sanitary napkin 115
อาหาร, ah-hăhn, food 116
ดื่ม, déum, to drink 116
กินข้าว, gin kâo, to eat 116
ไวน์, wai, wine 117
เมา, mao, drunk 117
เปรี้ยว, (b)prêe-o, sour 117
ทรพี, thaaw rá phee, ladle 118
ขอ, khăw, hook 118
เครื่องดินผา, kruang din pao, earthenware 119
กระเบื้อง, grà bêuuang, porcelain 120
เหยือก, yèuuak, vessel 121, receptacle
กระทะ, (g)krà tá, caldron 122
สามขา, săam khăa, tripod 123
บ้าน, bâhn, home 124
วัง, wung, palace 124
รวย, roo-ay, rich 124, not poor
ฝา, făh, wall 125, inside
เตียง, (d)tee-ung, bed 125
ประตู, (b)pra-(d)too, gate 126
ประตู, (b)pra-(d)too, door 127
ห้องครัว, hôrng kroo-a, kitchen 127
ห้องน้ำ, hôrng náhm, washroom 127
นา, naa, field 128, paddy
ไถ, thăi, plow 129
วัด, wút, to measure 130
ครก, krog, mortar 131, bowl
หมู่บ้าน, mòo bâhn, village 132
โคก, khôhk, mound 133
บัง, bang, covering 134
ศาลา, săa laa, pavilion 135
โถง, thŏhng, spacious 136
วัด, wút, temple 136, shrine
กองทหารรักษาการณ์, (g)kaung tháhăan rúk săh (g)kahn, garrison 137
เมือง, meu-ung, city 138
ที่ไหน, têe-năi?, where? 138
อำเภอ, amphoe, district 139
รัง, rung, nest 140
เล้า, láao, enclosure 141
สี, sèe, four 141
กลม, (g)klom, round 141
ประเทศไทย, (b)pra-tâyt tai, Thailand 141
สร้าง, sâang, to build 142
งาน, ngahn, work 143
ซ้าย, sái, left 143, not right
บังคับ, bang kub, to force 144
เดิน, doehn, to walk 145
วิ่ง, wîng, to run 146, person
ไป, (b)pai, to go 147
ออกไป, àwk pai, to go 148, out
เข้าไป, khâo pai, to enter 149
ข้างใน, kâhng nai, inside 149
ยืน, yuehn, to stand 150
หยุด, yòot, to stop 151
เดินทาง, doehn thaang, to travel 152
เรือ, reu-a, boat 153
เรือ, reu-a, ship 153
รถยนต์, rót yon, car 154
รถเมล์, rót may, bus 154
ลิฟต์, líf, elevator 154
รถไฟ, rót fai, train 154
ล้อ, lór, wheel 154
มาถึง, mah těung, to arrive 155
จบ, jòp, to finish 156
ค่าใช้จ่าย, khâa chái cài, expense(s) 157
หีบ, hèep, trunk 158
ข้าราชการ, khâa râat chá gaan, official 159
ทหาร, thahăan, soldier 160
เจ้า, jâo, master 161
คนใช้, khon chái, servant 162
ข้างหลัง, kâhng lŭng, back 162, behind
ชาวพุทธ, chao póot, Buddhist 162
ข้า, khâa, slave 163
เลข, lâehk, writing 164
บันทึก, bun-thúek, record 165
แปรง, (b)prairng, brush pen 166
ตรา, (d)traa, seal 167, stamp
โต๊ะกลาง, (d)tó klaang, low table 168
ความผิด, kwahn pìt, fault 169
การทุจริต, (g)kaan thóot jà rìt, corruption 170
กริช, grìt, dagger 171
กุญแจ, goon-jair, key 171
เหนือ, něu-a, north 171
มีด, mêet, knife 172
หน้า, nâh, front 172
ขวาน, khwăan, ax 173
ลูกดอก, loog dorg, dart 174
ศักดิ์, sàk, javelin 175
ผม, ฉัน/ดิฉัน, pŏm m., chún/dee-chún f., I 175
ผม, ฉัน/ดิฉัน, pŏm m., chún/dee-chún f., me 175
หรือ, rěu, or 175
เรา, rao, us 175
สงคราม, sŏng-khraam, war 175
เรา, rao, we 175
หอก, hó-og, spear 176
คันศร, khan săawn, bow 177
ลูกศร, lûuk săawn, arrow 178
นิ้ว, néw, inch 179
อวน, uan, net 180, large fish
ต่อสู้, (d)tàw sûu, to fight 181
ชนไก่, chon kài, cockfight 181
ชิ้น, chín, piece 182
ฆ่า, kâh, to kill 182
เปลี่ยน, (b)plìan, to change 183
ศาสนาพุทธ, sàh-sa-năh póot, Buddhism 183
ศูนย์กลาง, sŏon glahng, center 184
หนึ่ง, nèung, one 185
เบื้องบน, beaang bon, above 185
ใต้, (d)tâi, below 185
เจ็ด, jèt, seven 185
สาม, săhm, three 185
สอง, sŏrng, two 186
ห้า, hâh, five 186
แปด, (b)pàirt, eight 187
หก, hòk, six 187
สิบ, sìp, ten 188
ใต้, (d)tâi, south 188
พัน, pun, thousand 188
หมู่, mòo, collection 189
ผ้าปูที่นอน, pâh (b)poo têe norn, sheet 190, bed
ไม่มีเลย, mâi mii loei, none 191
ดี, dee, good 192
ชั่ว, chuâa, evil 193
เทียบ, thîiap, to compare 194
พราย, phraay, brilliant 195
สี, sěe, color 196
ฟัา, fā, cyan 197
สีม่วงแดงเขัม, sěe mwng dæng ƙhêm, magenta 198
สีเหลือง, sěe lěu-ung, yellow 199
สีดำ, sěe dum, black 200
สีขาว, sěe kăo, white 201
ร้อย, róy, hundred 201
ของ, kŏrng, of 201
เสียง, sĭang, sound 202
ขลุ่ย, khlùy, flute 203
กลอง, glaawng, drum 204
เต้นรำ, (d)tên rum, to dance 205
เค็ม, khem, salty 206
เกลือ, gleu-a, salt 206
ฉุน, chŏon, pungent 207
หวาน, wăhn, sweet 208, taste
พูด, phûnt, to speak 209
หนังสือ, núng-sěu, book 209
ถ้อย, thâawy, speech 210
ตํารวจ, (d)tum-ròo-ut, police 210
โทรศัพท์, toh-ra-sùp, telephone 210
ภาษาไทย, pah-săh tai, Thai 210, language
ใคร, krai?, who? 210
กรุ่น, gròon, fragrant 211
หัวใจ, hŏo-a-jai, heart 212
ดีใจ, dee jai, happy 212
อย่างไร, yung-ngai?, how? 212
รัก, rúk, to love 212
เศร้า, sâo, sad 212
ผสม, phasŏm, to mix 213