ดัชนีภาษาไทย > ภาษอังกฤษ

ก    g
กรงเล็บ, (g)krong lép, claw 090
กระจกเงา, gra-jòk ngao, mirror 019
กระดาษ, gra-dàht, paper 112
กระดูก, gra-dòok, bone 092
กระต่าย, (g)kra (d)tai, rabbit 005
กระทะ, (g)krà tá, caldron 122
กระเทียมใบ, grà thiiam bai, leek 029
กระเบื้อง, grà bêuuang, porcelain 120
กริช, grìt, dagger 171
กรุ่น, gròon, fragrant 211
กลม, (g)klom, round 141
กล้วย, glôo-ay, banana 028
กลอง, glaawng, drum 204
กลางคืน, glahng keun, night 037
ก๋วยเตี๋ยว, gŏo-ay (d)těe-o, noodles 022
กวาง, (g)kwaang, deer 054
กองทหารรักษาการณ์, (g)kaung tháhăan rúk săh (g)kahn, garrison 137
การตาย, gahn (d)tai, death 105
การถัก, (g)kan tàk, embroidery 113
การทุจริต, (g)kaan thóot jà rìt, corruption 170
กินข้าว, gin kâo, to eat 116
กุญแจ, goon-jair, key 171
กุมาร, gòo maan, infant 067
เกลือ, gleu-a, salt 206
เกษตรกรรม, (g)kasèt-kam, farming 036
เก้า, gâo, nine 066
เก้าอี้, gâo êe, chair 031
เกิด, (g)kòeht, born 102
แก่, gàir, old 103, person
แก้ว, (g)kâew, glass 003, material
แกะ, (g)kàe, sheep 052
ไก่ตัวเมีย, gài (d)tuaa miia, hen 046
ไก่ตัวผู้, gài (d)tuaa phûu, rooster 046
ข    k
ขนนก, khŏn nók, feather 097
ขนสัตว์, khăn sàt, fur 098
ขนมปัง, ka-nŏm-(b)pung, bread 022
ขบถ, khà bòht, rebel 087
ขม, kŏm, bitter 028
ขลุ่ย, khlùy, flute 203
ขวา, kwăh, right 080, not left
ขวาน, khwăan, ax 173
ขอ, khăw, hook 118
ของ, kŏrng, of 201
ข้า, khâa, slave 163
ข้าราชการ, khâa râat chá gaan, official 159
ข้างนอก, kâhng nôrk, outside 037
ข้างหลัง, kâhng lŭng, back 162, behind
ข้างใน, kâhng nai, inside 149
ขาย, kăi, to sell 041
ข้าว, kâo, rice 021
ข้าวสาลี, kâo săalii, wheat 022
ขึ้น, khêun, to ascend 014
เขา, kăo, hill 013
เขา, khăo, horn 075
เขา, káo, he 060
เขา, káo, her 065, obj.
เขา, káo, him 060
เขา, káo, she 065
เข้าไป, khâo pai, to enter 149
ไข่, kài, egg 047
ค    k
คนใช้, khon chái, servant 162
คนไทย, kon tai, Thai 060, person
ครก, krog, mortar 131, bowl
ครับ(ค่ะ);ใช่, krúp(kâ); châi, yes 035
ครอง, khrawng, to rule 004
ความผิด, kwahn pìt, fault 169
ความลึกลับ, khwaam lúek láp, mystery 108
ความเจ็บปวด, kwahm jèp (b)pòo-ut, pain 104
ควาย, khwai, buffalo 055, water
คันศร, khan săawn, bow 177
ค่าใช้จ่าย, khâa chái cài, expense(s) 157
ค้าน, kháan, against 087
คุณ, koon, you 060
คูณ, koon, to multiply 063
เค็ม, khem, salty 206
เครา, krao, beard 099
เครื่องดินผา, kruang din pao, earthenware 119
เครื่องบิน, krêu-ung bin, airplane 048
โคก, khôhk, mound 133
โดม, kohm, lamp 011
ใคร, krai?, who? 210
ฆ    k
ฆ่า, kâh, to kill 182
ง    ng
งาน, ngahn, work 143
งู, ngoo, snake 047
เงา, ngao, shadow 006
เงิน, ngern, money 019
จ    j
จน, jon, poor 016
จบ, jòp, to finish 156
จมูก, ja-mòok, nose 085
จระเข้, cawrákhêh/carákhêh, crocodile 042
จันทร์, jan, moon 039
จุฬา, jòo laa, kite 030
เจ็ด, jèt, seven 185
เจ้า, jâo, master 161
ฉ    ch
ฉุน, chŏon, pungent 207
ช    ch
ชนไก่, chon kài, cockfight 181
ชั้น, chán, class 112, rank
ชั่ว, chuâa, evil 193
ชา, chah, tea 028
ช้าง, cháhng, elephant 053
ชาม, chahm, dish 018, bowl
ชาวพุทธ, chao póot, Buddhist 162
ชิ้น, chín, piece 182
ชีวิต, chee-wít, life 102
ชื่อ, chêu, name 080
ซ    s
ซบเซา, sóhp sao, depressed 110
ซัก, súk, to wash 004, clothes, etc.
ซ้าย, sái, left 143, not right
ซื้อ, séu, to buy 041
ฌ    ch
ญ    y
ฎ    d
ฏ    (d)t
ฐ    t
ฑ    t
ฒ    t
ณ    n
ด    d
ดอกบัว, dàawk buaa, lotus 028
ดอกไม้, dòrk-mái, flower 028
ดาว, dao, star 035, celestial
ดิน, din, soil 012
ดี, dee, good 192
ดีใจ, dee jai, happy 212
ดึง, deung, to pull 086
ดื่ม, déum, to drink 116
เด็ก, dèk, child 005
เดิน, doehn, to walk 145
เดินทาง, doehn thaang, to travel 152
ต    (d)t
ต้นสัก, (d)tôn sàk, teak 031
ต้นไม้, (d)tôn mái, tree 031
ตรา, (d)traa, seal 167, stamp
ต่อสู้, (d)tàw sûu, to fight 181
ตอนเช้า, (d)tawn cháo, morning 036
ตอนเย็น, (d)tawn yen, evening 037
ตะวัน, (d)tà wun, sun 035
ตะวันตก, (d)tà-wun (d)tòk, west 038
ตะวันออก, (d)tà-wun òrk, east 031
ตา, (d)tah, eye 077
ต่างหู, (d)tàang hŭu, earrings 003
ตาย, (d)tai, to die 105
ตํารวจ, (d)tum-ròo-ut, police 210
เต้นรำ, (d)tên rum, to dance 205
เตา, (d)tao, stove 011
เต่า, (d)tào, tortoise 050
เต่าทะเล, (d)tào tá-lay, turtle 049
เตียง, (d)tee-ung, bed 125
แตงกวา, (d)tairng gwah, cucumber 027
แต่งงาน, (d)tàeng ngaan, to marry 065
โต๊ะ, (d)tó, table 031
โต๊ะกลาง, (d)tó klaang, low table 168
ใต้, (d)tâi, below 185
ใต้, (d)tâi, south 188
ถ    t
ถนน, ta-nŏn, road 088
ถ้วย, tôo-ay, cup 031
ถ้อย, thâawy, speech 210
ถ้ำ, tûm, cave 016
ถุง, tŏong, bag 111
โถง, thŏhng, spacious 136
ไถ, thăi, plow 129
ท    t
ทรพี, thaaw rá phee, ladle 118
ทหาร, thahăan, soldier 160
ทอง, torng, gold 019
ทะเล, tá-lay, sea 004
ท่านาย, tam-naai, to foretell 109
ทำ, tum, to do 060
ทำอาหาร, tum ah-hăhn, to cook 011
ทำไม, tum-mai?, why? 090
ที่, têe, at 012
ที่ฟอกหนัง, têe fâuk năng, tannery 096
ที่ไหน, têe-năi?, where? 138
เท่าก้น, thâo kan, equal 023
เท้า, táo, foot 088, part
เทียบ, thîiap, to compare 194
โทรทัศน์, toh-ra tút, television 078
โทรศัพท์, toh-ra-sùp, telephone 210
ธ    t
ธง, tong, flag 115
ธนาคาร, ta-nah-kahn, bank 019
น    n
นก, nók, bird 045
นกฮูก, nók hûnk, owl 045, horned
นม, nom, milk 065
น้องสาว, nórng săo, sister 065, younger
นอนหลับ, norn lùp, to sleep 077
นั่ง, nûng, to sit 012, down
นา, naa, field 128, paddy
นาง, nahng, Mrs. 001
นางสาว, nahng-săo, Miss 065
นาย, nai, Mr. 102
นาฬิกา, nah-li-gah, clock 019
น้ำ, náhm, water 004
น้ำตาล, núm (d)tahn, sugar 021
น้ำท่วม, núm tôo-um, flood 004
น้ำมัน, núm mun, gas 004, fuel
น้ำมัน, núm mun, oil 004
น้าแข็ง, núm kăirng, ice 010
นิ้ว, néw, inch 179
เนื้อ, néu-ah, flesh 093
เนื้อสัตว์, néu-ah sàt, meat 093
บ    b
บน, bon, on 012
บัง, bang, covering 134
บังคับ, bang kub, to force 144
บันได, bun-dai, stairs 031
บันทึก, bun-thúek, record 165
บ้าน, bâhn, home 124
บิน, bin, to fly 048
เบื้องบน, beaang bon, above 185
แบตเตอรี่, bair-(d)ta-rêe, battery 004
ใบไม้, bai-mái, leaf 028
ป    (b)p
ประจำเดือน, (b)pra-jum deu-un, period 039, menses
ประตู, (b)pra-(d)too, door 127
ประตู, (b)pra-(d)too, gate 126
ประเทศไทย, (b)pra-tâyt tai, Thailand 141
ประเภท, (b)pra pêyt, kind 020, type
ปลา, (b)plah, fish 042
ปลูก, (b)plùuk, to grow 034, to cultivate
ปัสสาวะ, (p)bas-să-wa, urine 091
ปอด้าย, (b)paaw dâay, hemp 025
ปาก, (b)pàhk, mouth 080
ปากกา, (b)pàhk-gah, pen 030, writing
ปี, (b)pee, year 032
ปีก, (b)pìik, wing 097
เปรี้ยว, (b)prêe-o, sour 117
เปลี่ยน, (b)plìan, to change 183
เปลือกหอย, (p)bluag-hăwi, shell 041
แปด, (b)pàirt, eight 187
แปรง, (b)prairng, brush pen 166
ไป, (b)pai, to go 147
ผ    p
ผม, pŏm, hair 099
ผม, ฉัน/ดิฉัน, pŏm m., chún/dee-chún f., I 175
ผม, ฉัน/ดิฉัน, pŏm m., chún/dee-chún f., me 175
ผลไม้, pŏn-la-mái, fruit 031
ผลัก, plùk, to push 086
ผสม, phasŏm, to mix 213
ผัก, pùk, vegetables 028
ผ้า, pâh, cloth 115
ผ้าปูที่นอน, pâh (b)poo têe norn, sheet 190, bed
ผ้าห่ม, pâh hòm, blanket 098
ผ้าอนามัย, pâh a-nah-mai, sanitary napkin 115
ผิว, pěw, skin 094
ผี, phìi, ghost 106
ผู้ชาย, pôo-chai, man 060
ผู้หญิง, pôo-yĭng, woman 065
เผย, phěeuy, to reveal 107
เผ่า, pà-oo, clan 070
ฝ    f
ฝน, fón, rain 009
ฝา, făh, wall 125, inside
พ    p
พจนานุกรม, pót-ja-nah nóo-grom, dictionary 064
พระ, prá, monk 060
พระพุทธเจ้า, prá póot ta jâo, Buddha 060
พระเจ้า, pra-jâo, God 107
พราย, phraay, brilliant 195
พวกเขา, pô-ag khău, them 060
พวกเขา, pô-ag khău, they 060
พ่อ, pôr, father 061
พัน, pun, thousand 188
พายุ, pah-yóo, storm 008
ฟี่ชาย, pêe chai, brother 005, older
พี่สาว, pêe săo, sister 065, older
พืช, phûeht, crops 020
พูด, phûnt, to speak 209
เพื่อน, pêu-un, friend 087
ฟ    f
ฟัน, fun, gear 084
ฟัน, fun, tooth 083
ฟัา, fā, cyan 197
ฟ้า, fáh, sky 001
ฟ้าร้อง, fáh rórng, thunder 009
ฟ่าง, fâang, millet 024
ไฟ, fai, fire 011
ไฟ, fai, light 005
ไฟฟ้า, fai fáh, electricity 009
ภ    p
ภรรยา, phanráyaa, wife 065
ภาษาไทย, pah-săh tai, Thai 210, language
ภาษี, pah-sěe, tax 020
ภูเขา, poo-kăo, mountain 013
ม    m
มกุฎ, má gòot, crown 074
ม้วน, múan, to roll 089
มวยไทย, muay tai, boxing 086, Thai(kick)
มะโรง, má rohng, dragon 043, Chinese
มัน, mun, it 055
มาถึง, mah těung, to arrive 155
ม้า, máh, horse 056
มี, mee, to have 039
มีท้อง, mee tórng, pregnant 064
มีด, mêet, knife 172
มือ, meu, hand 086
เมฆ, mâyk, cloud 009
เม็ด, mét, seed 020
เมล็ด, ma-led, beans 026
เมา, mao, drunk 117
เมื่อไร, mêu-rai?, when? 035
เมือง, meu-ung, city 138
แม่, mâir, mother 062
แม่กุญแจ, mâir goon-jair, lock 019
แม่น้ำ, mâir náhm, river 004
แมลงวัน, ma-lairng wun, fly 047, insect
แมว, mair-o, cat 057
ไม่, mâi, no 035
ไม่ทำ, mâi tum, to do 060, not
ไม่มีหวัง, mâi mee wŭng, hopeless 039
ไม่มีเลย, mâi mii loei, none 191
ไม้, mái, wood 031, material
ไม้ไผ่, mái pài, bamboo 030
ย    y
ยล, yon, to stare 078
ยอด, yôrt, great 001
ยักษ์, yák, demon 106, giant
ยา, yah, medicine 028
ยาก, yâhk, difficult 046
ยืน, yuehn, to stand 150
ร    r
รถยนต์, rót yon, car 154
รถเมล์, rót may, bus 154
รถไฟ, rót fai, train 154
ร่ม, rôm, shield 077
ร่ม, rôm, umbrella 060
รวย, roo-ay, rich 124, not poor
ร้อน, rórn, hot 011
ร้อย, róy, hundred 201
รัก, rúk, to love 212
รัง, rung, nest 140
ราก, râak, root 031
ร่างกาย, râhng-gai, body 072
ราช, rârt, king 003
ราชินี, râat chí nee, queen 065
รูปร่าง, rôop rărng, form 006, shape
เรา, rao, us 175
เรา, rao, we 175
เรือ, reu-a, boat 153
เรือ, reu-a, ship 153
โรค, rôhk, disease 104
โรงเรียน, rohng ree-un, school 031
ฤ    reu
ฤๅ    reu
ล    l
ลม, lom, wind 008
ล้อ, lór, wheel 154
ลาก่อนนะ, lah gòrn ná, goodbye 086
ล้าง, láhng, to wash 004, oneself
ล่าต้น, lum-dtŏn, stem 032
ลิง, ling, monkey 058
ลิ้น, lín, tongue 082
ลิฟต์, líf, elevator 154
ลูกชาย, lôok chai, son 064
ลูกดอก, loog dorg, dart 174
ลูกบอล, lôok born, ball 003
ลูกสาว, lôok săo, daughter 065
ลูกศร, lûuk săawn, arrow 178
เล็ก, lék, small 002
เลข, lâehk, writing 164
เล่น, lên, to play 003
เล้า, láao, enclosure 141
เลือด, lêu-ut, blood 101
และ, láir, and 080
โลก, lôhk, Earth 003
ฦ    leu
ฦๅ    leu
ว    w
วัง, wung, palace 124
วัด, wút, to measure 130
วัด, wút, temple 136, shrine
วันหยุด, wun yòot, holiday 035
วัว, woo-a, cow 055
วิ่ง, wîng, to run 146, person
เวลา, way-lah, time 035
แว่นตา, wâirn (d)tah, glasses 019
ไวน์, wai, wine 117
ศ    s
ศักดิ์, sàk, javelin 175
ศาลา, săa laa, pavilion 135
ศาสนาพุทธ, sàh-sa-năh póot, Buddhism 183
ศูนย์, sŏon, zero 009
ศูนย์กลาง, sŏon glahng, center 184
เศร้า, sâo, sad 212
ษ    s
ส    s
สงคราม, sŏng-khraam, war 175
สร้าง, sâang, to build 142
ส่วนตัว, sòo-un-(d)too-a, private 069
สวย, sŏo-ay, beautiful 052
สอง, sŏrng, two 186
สะพาน, sa-pahn, bridge 031
สัตว์ปีก, sàt (b)pèek, fowl 044
สาขา, saâ-khâ, branch 033
สาม, săhm, three 185
สามขา, săam khăa, tripod 123
สามี, săh-mee, husband 001
สิงโต, sĭng (d)toh, lion 058, Chinese
สิบ, sìp, ten 188
สี, sěe, color 196
สีเขียว, sěe kěe-o, green 112
สีขาว, sěe kăo, white 201
สีดำ, sěe dum, black 200
สีน้ำเงิน, sěe núm ngern, blue 028
สีม่วงแดงเขัม, sěe mwng dæng ƙhêm, magenta 198
สีเหลือง, sěe lěu-ung, yellow 199
สีแดง, sěe dairng, red 112
สี, sèe, four 141
สี่เหลี่ยม, sìi lìam, square 114, shape
สูง, sŏong, high 015
สูง, sŏong, tall 015
เสมอ, sà mŭuhr, even 023, level
เสียง, sĭang, sound 202
เสือ, sŭea, tiger 059
เสื้อผ้า, sêu-a pâh, clothes 111
ห    h
หก, hòk, six 187
หญ้า, yâh, grass 028
หนวดเครา, muàat krôw, whiskers 100
หนอน, năwn, worm 047
หนัง, nŭng, leather 095
หนังสือ, núng-sěu, book 209
หน้า, nâh, face 076
หน้า, nâh, front 172
หน้าต่าง, nâh-(d)tàhng, window 016
หน้าร้อน, nâh rórn, summer 040
หนาว, năo, cold 010
หน้าหนาว, nâh năo, winter 010
หน้าอก, na-og, breast 066
หนึ่ง, nèung, one 185
หนู, nŏo, mouse 051
หมอ, mŏr, doctor 102
หมอน, mŏrn, pillow 031
หมา, măh, dog 058
หมี, měe, bear 011, animal
หมู, mŭu, pig 053
หมูป่า, mŭu (b)pàa, boar 053, wild
หมู่, mòo, collection 189
หมู่บ้าน, mòo bâhn, village 132
หยก, yòk, jade 003
หยุด, yòot, to stop 151
หรือ, rěu, or 175
หวัง, wŭng, hope 039
หวาน, wăhn, sweet 208, taste
หอก, hó-og, spear 176
ห้องครัว, hôrng kroo-a, kitchen 127
ห้องน้ำ, hôrng náhm, washroom 127
หัว, hŏo-a, head 073
หัวใจ, hŏo-a-jai, heart 212
หัวหน้า, hŭa nâa, chief 071
ห้า, hâh, five 186
หาง, hăang, tail 091
หาว, hăo, to yawn 081
หิน, hĭn, stone 018, rock
หิมะ, hí-má, snow 009
หีบ, hèep, trunk 158
หุบเขา, hòop kăo, valley 017
หู, hŏo, ears 079
เห็น, hěn, to see 078
เหนือ, něu-a, north 171
เหยือก, yèuuak, vessel 121, receptacle
ใหญ่, yài, big 001
ไหม, măi, silk 112
ฬ    l
อ    mute
อย่างไร, yung-ngai?, how? 212
อวน, uan, net 180, large fish
ออกไป, àwk pai, to go 148, out
อะไร, a-rai?, what? 060
อากาศ, ah-gàht, air 007
อาหาร, ah-hăhn, food 116
อำเภอ, amphoe, district 139
อีก, èek, again 087
อุจจาระ, ujjaa ra, feces 091
เอง, ehng, self 068
เอา, ao, to want 038
ฮ    h