Thai > English Transcription

a
a-rai?, อะไร, what? 060
ah-gàht, อากาศ, air 007
ah-hăhn, อาหาร, food 116
amphoe, อำเภอ, district 139
ao, เอา, to want 038
àwk pai, ออกไป, to go 148, out
b
bâhn, บ้าน, home 124
bai-mái, ใบไม้, leaf 028
bair-(d)ta-rêe, แบตเตอรี่, battery 004
bang, บัง, covering 134
bang kub, บังคับ, to force 144
beaang bon, เบื้องบน, above 185
bin, บิน, to fly 048
bon, บน, on 012
(b)paaw dâay, ปอด้าย, hemp 025
(b)pàhk, ปาก, mouth 080
(b)pàhk-gah, ปากกา, pen 030, writing
(b)pai, ไป, to go 147
(b)pàirt, แปด, eight 187
(b)pee, ปี, year 032
(b)pra pêyt, ประเภท, kind 020, type
(b)pìik, ปีก, wing 097
(b)plah, ปลา, fish 042
(b)plìan, เปลี่ยน, to change 183
(b)plùuk, ปลูก, to grow 034, to cultivate
(b)pra-(d)too, ประตู, door 127
(b)pra-(d)too, ประตู, gate 126
(b)pra-jum deu-un, ประจำเดือน, period 039, menses
(b)pra-tâyt tai, ประเทศไทย, Thailand 141
(b)prairng, แปรง, brush pen 166
(b)prêe-o, เปรี้ยว, sour 117
bun-dai, บันได, stairs 031
bun-thúek, บันทึก, record 165
c
cawrákhêh/carákhêh, จระเข้, crocodile 042
chah, ชา, tea 028
chahm, ชาม, dish 018, bowl
cháhng, ช้าง, elephant 053
chán, ชั้น, class 112, rank
chao póot, ชาวพุทธ, Buddhist 162
chee-wít, ชีวิต, life 102
chêu, ชื่อ, name 080
chín, ชิ้น, piece 182
chon kài, ชนไก่, cockfight 181
chŏon, ฉุน, pungent 207
chuâa, ชั่ว, evil 193
d
dàawk buaa, ดอกบัว, lotus 028
dao, ดาว, star 035, celestial
dee, ดี, good 192
dee jai, ดีใจ, happy 212
dèk, เด็ก, child 005
déum, ดื่ม, to drink 116
deung, ดึง, to pull 086
din, ดิน, soil 012
doehn, เดิน, to walk 145
doehn thaang, เดินทาง, to travel 152
dòrk-mái, ดอกไม้, flower 028
(d)tà wun, ตะวัน, sun 035
(d)tà-wun (d)tòk, ตะวันตก, west 038
(d)tà-wun òrk, ตะวันออก, east 031
(d)tàang hŭu, ต่างหู, earrings 003
(d)tàeng ngaan, แต่งงาน, to marry 065
(d)tah, ตา, eye 077
(d)tai, ตาย, to die 105
(d)tâi, ใต้, below 185
(d)tâi, ใต้, south 188
(d)tairng gwah, แตงกวา, cucumber 027
(d)tao, เตา, stove 011
(d)tào, เต่า, tortoise 050
(d)tào tá-lay, เต่าทะเล, turtle 049
(d)tee-ung, เตียง, bed 125
(d)tên rum, เต้นรำ, to dance 205
(d)tó, โต๊ะ, table 031
(d)tó klaang, โต๊ะกลาง, low table 168
(d)tum-ròo-ut, ตํารวจ, police 210
(d)tàw sûu, ต่อสู้, to fight 181
(d)tawn cháo, ตอนเช้า, morning 036
(d)tawn yen, ตอนเย็น, evening 037
(d)tôn mái, ต้นไม้, tree 031
(d)tôn sàk, ต้นสัก, teak 031
(d)traa, ตรา, seal 167, stamp
e
èek, อีก, again 087
ehng, เอง, self 068
f
fâang, ฟ่าง, millet 024
făh, ฝา, wall 125, inside
fā, ฟัา, cyan 197
fáh, ฟ้า, sky 001
fáh rórng, ฟ้าร้อง, thunder 009
fai, ไฟ, fire 011
fai, ไฟ, light 005
fai fáh, ไฟฟ้า, electricity 009
fón, ฝน, rain 009
fun, ฟัน, gear 084
fun, ฟัน, tooth 083
g
gahn (d)tai, การตาย, death 105
gài (d)tuaa miia, ไก่ตัวเมีย, hen 046
gài (d)tuaa phûu, ไก่ตัวผู้, rooster 046
gàir, แก่, old 103, person
gâo, เก้า, nine 066
gâo êe, เก้าอี้, chair 031
gin kâo, กินข้าว, to eat 116
(g)kaan thóot jà rìt, การทุจริต, corruption 170
(g)kàe, แกะ, sheep 052
(g)kâew, แก้ว, glass 003, material
(g)kan tàk, การถัก, embroidery 113
(g)kasèt-kam, เกษตรกรรม, farming 036
(g)kaung tháhăan rúk săh (g)kahn, กองทหารรักษาการณ์, garrison 137
(g)klom, กลม, round 141
(g)kòeht, เกิด, born 102
(g)kra (d)tai, กระต่าย, rabbit 005
(g)krà tá, กระทะ, caldron 122
(g)krong lép, กรงเล็บ, claw 090
(g)kwaang, กวาง, deer 054
glaawng, กลอง, drum 204
glahng keun, กลางคืน, night 037
gleu-a, เกลือ, salt 206
glôo-ay, กล้วย, banana 028
gŏo-ay (d)těe-o, ก๋วยเตี๋ยว, noodles 022
gòo maan, กุมาร, infant 067
goon-jair, กุญแจ, key 171
grà bêuuang, กระเบื้อง, porcelain 120
gra-dàht, กระดาษ, paper 112
gra-dòok, กระดูก, bone 092
gra-jòk ngao, กระจกเงา, mirror 019
grà thiiam bai, กระเทียมใบ, leek 029
grìt, กริช, dagger 171
gròon, กรุ่น, fragrant 211
h
hăang, หาง, tail 091
hâh, ห้า, five 186
hăo, หาว, to yawn 081
hèep, หีบ, trunk 158
hěn, เห็น, to see 078
hí-má, หิมะ, snow 009
hĭn, หิน, stone 018, rock
hòk, หก, six 187
hŏo, หู, ears 079
hŏo-a, หัว, head 073
hŏo-a-jai, หัวใจ, heart 212
hó-og, หอก, spear 176
hòop kăo, หุบเขา, valley 017
hôrng kroo-a, ห้องครัว, kitchen 127
hôrng náhm, ห้องน้ำ, washroom 127
hŭa nâa, หัวหน้า, chief 071
j
ja-mòok, จมูก, nose 085
jan, จันทร์, moon 039
jâo, เจ้า, master 161
jèt, เจ็ด, seven 185
jon, จน, poor 016
jòo laa, จุฬา, kite 030
jòp, จบ, to finish 156
k
ka-nŏm-(b)pung, ขนมปัง, bread 022
kâh, ฆ่า, to kill 182
kâhng lŭng, ข้างหลัง, back 162, behind
kâhng nai, ข้างใน, inside 149
kâhng nôrk, ข้างนอก, outside 037
kài, ไข่, egg 047
kăi, ขาย, to sell 041
káo, เขา, he 060
káo, เขา, her 065, obj.
káo, เขา, him 060
káo, เขา, she 065
kăo, เขา, hill 013
kâo, ข้าว, rice 021
kâo săalii, ข้าวสาลี, wheat 022
khà bòht, ขบถ, rebel 087
khâa, ข้า, slave 163
khâa chái cài, ค่าใช้จ่าย, expense(s) 157
khâa râat chá gaan, ข้าราชการ, official 159
kháan, ค้าน, against 087
khan săawn, คันศร, bow 177
khăn sàt, ขนสัตว์, fur 098
khăo, เขา, horn 075
khâo pai, เข้าไป, to enter 149
khăw, ขอ, hook 118
khem, เค็ม, salty 206
khêun, ขึ้น, to ascend 014
khlùy, ขลุ่ย, flute 203
khôhk, โคก, mound 133
khon chái, คนใช้, servant 162
khŏn nók, ขนนก, feather 097
khrawng, ครอง, to rule 004
khwaam lúek láp, ความลึกลับ, mystery 108
khwăan, ขวาน, ax 173
khwai, ควาย, buffalo 055, water
kohm, โดม, lamp 011
kŏm, ขม, bitter 028
kon tai, คนไทย, Thai 060, person
koon, คุณ, you 060
koon, คูณ, to multiply 063
kŏrng, ของ, of 201
krai?, ใคร, who? 210
krao, เครา, beard 099
krêu-ung bin, เครื่องบิน, airplane 048
krog, ครก, mortar 131, bowl
kruang din pao, เครื่องดินผา, earthenware 119
krúp(kâ); châi, ครับ(ค่ะ);ใช่, yes 035
kwăh, ขวา, right 080, not left
kwahm jèp (b)pòo-ut, ความเจ็บปวด, pain 104
kwahn pìt, ความผิด, fault 169
l
láao, เล้า, enclosure 141
lâehk, เลข, writing 164
lah gòrn ná, ลาก่อนนะ, goodbye 086
láhng, ล้าง, to wash 004, oneself
láir, และ, and 080
lék, เล็ก, small 002
lên, เล่น, to play 003
lêu-ut, เลือด, blood 101
líf, ลิฟต์, elevator 154
lín, ลิ้น, tongue 082
ling, ลิง, monkey 058
lôhk, โลก, Earth 003
lom, ลม, wind 008
loog dorg, ลูกดอก, dart 174
lôok born, ลูกบอล, ball 003
lôok chai, ลูกชาย, son 064
lôok săo, ลูกสาว, daughter 065
lór, ล้อ, wheel 154
lum-dtŏn, ล่าต้น, stem 032
lûuk săawn, ลูกศร, arrow 178
m
má gòot, มกุฎ, crown 074
ma-lairng wun, แมลงวัน, fly 047, insect
má rohng, มะโรง, dragon 043, Chinese
măh, หมา, dog 058
máh, ม้า, horse 056
mah těung, มาถึง, to arrive 155
măi, ไหม, silk 112
mái, ไม้, wood 031, material
mâi, ไม่, no 035
mâi mee wŭng, ไม่มีหวัง, hopeless 039
mâi mii loei, ไม่มีเลย, none 191
mái pài, ไม้ไผ่, bamboo 030
mâir, แม่, mother 062
mâir goon-jair, แม่กุญแจ, lock 019
mâir náhm, แม่น้ำ, river 004
mair-o, แมว, cat 057
mâi tum, ไม่ทำ, to do 060, not
ma-led, เมล็ด, beans 026
mao, เมา, drunk 117
mâyk, เมฆ, cloud 009
měe, หมี, bear 011, animal
mee, มี, to have 039
mee tórng, มีท้อง, pregnant 064
mêet, มีด, knife 172
mét, เม็ด, seed 020
meu, มือ, hand 086
mêu-rai?, เมื่อไร, when? 035
meu-ung, เมือง, city 138
mòo, หมู่, collection 189
mòo bâhn, หมู่บ้าน, village 132
mŏr, หมอ, doctor 102
mŏrn, หมอน, pillow 031
muàat krôw, หนวดเครา, whiskers 100
múan, ม้วน, to roll 089
muay tai, มวยไทย, boxing 086, Thai(kick)
mun, มัน, it 055
mŭu, หมู, pig 053
mŭu (b)pàa, หมูป่า, boar 053, wild
n
naa, นา, field 128, paddy
nâh, หน้า, face 076
nâh, หน้า, front 172
nâh-(d)tàhng, หน้าต่าง, window 016
nah-li-gah, นาฬิกา, clock 019
nâh năo, หน้าหนาว, winter 010
nâh rórn, หน้าร้อน, summer 040
náhm, น้ำ, water 004
nahng, นาง, Mrs. 001
nahng-săo, นางสาว, Miss 065
nai, นาย, Mr. 102
năo, หนาว, cold 010
na-og, หน้าอก, breast 066
năwn, หนอน, worm 047
něu-a, เหนือ, north 171
néu-ah, เนื้อ, flesh 093
néu-ah sàt, เนื้อสัตว์, meat 093
nèung, หนึ่ง, one 185
néw, นิ้ว, inch 179
ngahn, งาน, work 143
ngao, เงา, shadow 006
ngern, เงิน, money 019
ngoo, งู, snake 047
nók, นก, bird 045
nók hûnk, นกฮูก, owl 045, horned
nom, นม, milk 065
nŏo, หนู, mouse 051
norn lùp, นอนหลับ, to sleep 077
nórng săo, น้องสาว, sister 065, younger
núm (d)tahn, น้ำตาล, sugar 021
núm kăirng, น้าแข็ง, ice 010
núm mun, น้ำมัน, gas 004, fuel
núm mun, น้ำมัน, oil 004
núm tôo-um, น้ำท่วม, flood 004
nûng, นั่ง, to sit 012, down
nŭng, หนัง, leather 095
núng-sěu, หนังสือ, book 209
p
(p)bas-să-wa, ปัสสาวะ, urine 091
(p)bluag-hăwi, เปลือกหอย, shell 041
pâh, ผ้า, cloth 115
pâh a-nah-mai, ผ้าอนามัย, sanitary napkin 115
pâh (b)poo têe norn, ผ้าปูที่นอน, sheet 190, bed
pâh hòm, ผ้าห่ม, blanket 098
pah-săh tai, ภาษาไทย, Thai 210, language
pah-sěe, ภาษี, tax 020
pah-yóo, พายุ, storm 008
pà-oo, เผ่า, clan 070
pêe chai, ฟี่ชาย, brother 005, older
pêe săo, พี่สาว, sister 065, older
pêu-un, เพื่อน, friend 087
pěw, ผิว, skin 094
phanráyaa, ภรรยา, wife 065
phasŏm, ผสม, to mix 213
phěeuy, เผย, to reveal 107
phìi, ผี, ghost 106
phraay, พราย, brilliant 195
phûeht, พืช, crops 020
phûnt, พูด, to speak 209
plùk, ผลัก, to push 086
pô-ag khău, พวกเขา, them 060
pô-ag khău, พวกเขา, they 060
pŏm, ผม, hair 099
pŏm m., chún/dee-chún f., ผม, ฉัน/ดิฉัน, I 175
pŏm m., chún/dee-chún f., ผม, ฉัน/ดิฉัน, me 175
pŏn-la-mái, ผลไม้, fruit 031
pôo-chai, ผู้ชาย, man 060
poo-kăo, ภูเขา, mountain 013
pôo-yĭng, ผู้หญิง, woman 065
pôr, พ่อ, father 061
pót-ja-nah nóo-grom, พจนานุกรม, dictionary 064
prá, พระ, monk 060
pra-jâo, พระเจ้า, God 107
prá póot ta jâo, พระพุทธเจ้า, Buddha 060
pùk, ผัก, vegetables 028
pun, พัน, thousand 188
r
râak, ราก, root 031
râat chí nee, ราชินี, queen 065
râhng-gai, ร่างกาย, body 072
rao, เรา, us 175
rao, เรา, we 175
rârt, ราช, king 003
rěu, หรือ, or 175
reu-a, เรือ, boat 153
reu-a, เรือ, ship 153
rôhk, โรค, disease 104
rohng ree-un, โรงเรียน, school 031
rôm, ร่ม, shield 077
rôm, ร่ม, umbrella 060
roo-ay, รวย, rich 124, not poor
rôop rărng, รูปร่าง, form 006, shape
rórn, ร้อน, hot 011
rót fai, รถไฟ, train 154
rót may, รถเมล์, bus 154
rót yon, รถยนต์, car 154
róy, ร้อย, hundred 201
rúk, รัก, to love 212
rung, รัง, nest 140
s
saâ-khâ, สาขา, branch 033
sà mŭuhr, เสมอ, even 023, level
sa-pahn, สะพาน, bridge 031
săa laa, ศาลา, pavilion 135
săam khăa, สามขา, tripod 123
sâang, สร้าง, to build 142
săh-mee, สามี, husband 001
sàh-sa-năh póot, ศาสนาพุทธ, Buddhism 183
săhm, สาม, three 185
sái, ซ้าย, left 143, not right
sàk, ศักดิ์, javelin 175
sâo, เศร้า, sad 212
sàt (b)pèek, สัตว์ปีก, fowl 044
sèe, สี, four 141
sěe, สี, color 196
sěe dairng, สีแดง, red 112
sěe dum, สีดำ, black 200
sěe kăo, สีขาว, white 201
sěe kěe-o, สีเขียว, green 112
sěe lěu-ung, สีเหลือง, yellow 199
sěe mwng dæng ƙhêm, สีม่วงแดงเขัม, magenta 198
sěe núm ngern, สีน้ำเงิน, blue 028
séu, ซื้อ, to buy 041
sêu-a pâh, เสื้อผ้า, clothes 111
sĭang, เสียง, sound 202
sìi lìam, สี่เหลี่ยม, square 114, shape
sĭng (d)toh, สิงโต, lion 058, Chinese
sìp, สิบ, ten 188
sóhp sao, ซบเซา, depressed 110
sŏng-khraam, สงคราม, war 175
sŏo-ay, สวย, beautiful 052
sòo-un-(d)too-a, ส่วนตัว, private 069
sŏon, ศูนย์, zero 009
sŏon glahng, ศูนย์กลาง, center 184
sŏong, สูง, high 015
sŏong, สูง, tall 015
sŏrng, สอง, two 186
sŭea, เสือ, tiger 059
súk, ซัก, to wash 004, clothes, etc.
t
tá-lay, ทะเล, sea 004
tam-naai, ท่านาย, to foretell 109
ta-nah-kahn, ธนาคาร, bank 019
ta-nŏn, ถนน, road 088
táo, เท้า, foot 088, part
têe, ที่, at 012
têe fâuk năng, ที่ฟอกหนัง, tannery 096
têe-năi?, ที่ไหน, where? 138
thaaw rá phee, ทรพี, ladle 118
thâawy, ถ้อย, speech 210
thahăan, ทหาร, soldier 160
thăi, ไถ, plow 129
thâo kan, เท่าก้น, equal 023
thîiap, เทียบ, to compare 194
thŏhng, โถง, spacious 136
toh-ra-sùp, โทรศัพท์, telephone 210
toh-ra tút, โทรทัศน์, television 078
tong, ธง, flag 115
tôo-ay, ถ้วย, cup 031
tŏong, ถุง, bag 111
torng, ทอง, gold 019
tûm, ถ้ำ, cave 016
tum, ทำ, to do 060
tum ah-hăhn, ทำอาหาร, to cook 011
tum-mai?, ทำไม, why? 090
u
uan, อวน, net 180, large fish
ujjaa ra, อุจจาระ, feces 091
w
wăhn, หวาน, sweet 208, taste
wai, ไวน์, wine 117
wâirn (d)tah, แว่นตา, glasses 019
way-lah, เวลา, time 035
wîng, วิ่ง, to run 146, person
woo-a, วัว, cow 055
wun yòot, วันหยุด, holiday 035
wung, วัง, palace 124
wŭng, หวัง, hope 039
wút, วัด, to measure 130
wút, วัด, temple 136, shrine
y
yah, ยา, medicine 028
yâh, หญ้า, grass 028
yâhk, ยาก, difficult 046
yài, ใหญ่, big 001
yák, ยักษ์, demon 106, giant
yèuuak, เหยือก, vessel 121, receptacle
yòk, หยก, jade 003
yon, ยล, to stare 078
yòot, หยุด, to stop 151
yôrt, ยอด, great 001
yuehn, ยืน, to stand 150
yung-ngai?, อย่างไร, how? 212