English > Thai Index

a
above, beaang bon, เบื้องบน 185
again, èek, อีก 087
against, kháan, ค้าน 087
air, ah-gàht, อากาศ 007
airplane, krêu-ung bin, เครื่องบิน 048
and, láir, และ 080
arrive, mah těung, มาถึง 155, v.
arrow, lûuk săawn, ลูกศร 178
ascend, khêun, ขึ้น 014, v.
at, têe, ที่ 012
ax, khwăan, ขวาน 173
b
back, kâhng lŭng, ข้างหลัง 162, behind
bag, tŏong, ถุง 111
ball, lôok born, ลูกบอล 003
bamboo, mái pài, ไม้ไผ่ 030
banana, glôo-ay, กล้วย 028
bank, ta-nah-kahn, ธนาคาร 019
battery, bair-(d)ta-rêe, แบตเตอรี่ 004
beans, ma-led, เมล็ด 026
bear, měe, หมี 011, animal
beard, krao, เครา 099
beautiful, sŏo-ay, สวย 052
bed, (d)tee-ung, เตียง 125
below, (d)tâi, ใต้ 185
big, yài, ใหญ่ 001
bird, nók, นก 045
bitter, kŏm, ขม 028
black, sěe dum, สีดำ 200
blanket, pâh hòm, ผ้าห่ม 098
blood, lêu-ut, เลือด 101
blue, sěe núm ngern, สีน้ำเงิน 028
boar, mŭu (b)pàa, หมูป่า 053, wild
boat, reu-a, เรือ 153
body, râhng-gai, ร่างกาย 072
bone, gra-dòok, กระดูก 092
book, núng-sěu, หนังสือ 209
born, (g)kòeht, เกิด 102
bow, khan săawn, คันศร 177
boxing, muay tai, มวยไทย 086, Thai(kick)
branch, saâ-khâ, สาขา 033
bread, ka-nŏm-(b)pung, ขนมปัง 022
breast, na-og, หน้าอก 066
bridge, sa-pahn, สะพาน 031
brilliant, phraay, พราย 195
brother, pêe chai, ฟี่ชาย 005, older
brush pen, (b)prairng, แปรง 166
Buddha, prá póot ta jâo, พระพุทธเจ้า 060
Buddhism, sàh-sa-năh póot, ศาสนาพุทธ 183
Buddhist, chao póot, ชาวพุทธ 162
buffalo, khwai, ควาย 055, water
build, sâang, สร้าง 142, v.
bus, rót may, รถเมล์ 154
buy, séu, ซื้อ 041, v.
c
caldron, (g)krà tá, กระทะ 122
car, rót yon, รถยนต์ 154
cat, mair-o, แมว 057
cave, tûm, ถ้ำ 016
center, sŏon glahng, ศูนย์กลาง 184
chair, gâo êe, เก้าอี้ 031
change, (b)plìan, เปลี่ยน 183, v.
chief, hŭa nâa, หัวหน้า 071
child, dèk, เด็ก 005
city, meu-ung, เมือง 138
clan, pà-oo, เผ่า 070
class, chán, ชั้น 112, rank
claw, (g)krong lép, กรงเล็บ 090
clock, nah-li-gah, นาฬิกา 019
cloth, pâh, ผ้า 115
clothes, sêu-a pâh, เสื้อผ้า 111
cloud, mâyk, เมฆ 009
cockfight, chon kài, ชนไก่ 181
cold, năo, หนาว 010
collection, mòo, หมู่ 189
color, sěe, สี 196
compare, thîiap, เทียบ 194, v.
cook, tum ah-hăhn, ทำอาหาร 011, v.
corruption, (g)kaan thóot jà rìt, การทุจริต 170
covering, bang, บัง 134
cow, woo-a, วัว 055
crocodile, cawrákhêh/carákhêh, จระเข้ 042
crops, phûeht, พืช 020
crown, má gòot, มกุฎ 074
cucumber, (d)tairng gwah, แตงกวา 027
cup, tôo-ay, ถ้วย 031
cyan, fā, ฟัา 197
d
dagger, grìt, กริช 171
dance, (d)tên rum, เต้นรำ 205, v.
dart, loog dorg, ลูกดอก 174
daughter, lôok săo, ลูกสาว 065
death, gahn (d)tai, การตาย 105
deer, (g)kwaang, กวาง 054
demon, yák, ยักษ์ 106, giant
depressed, sóhp sao, ซบเซา 110
dictionary, pót-ja-nah nóo-grom, พจนานุกรม 064
die, (d)tai, ตาย 105, v.
difficult, yâhk, ยาก 046
disease, rôhk, โรค 104
dish, chahm, ชาม 018, bowl
district, amphoe, อำเภอ 139
do, tum, ทำ 060, v.
do, mâi tum, ไม่ทำ 060, not; v.
doctor, mŏr, หมอ 102
dog, măh, หมา 058
door, (b)pra-(d)too, ประตู 127
dragon, má rohng, มะโรง 043, Chinese
drink, déum, ดื่ม 116, v.
drum, glaawng, กลอง 204
drunk, mao, เมา 117
e
earrings, (d)tàang hŭu, ต่างหู 003
ears, hŏo, หู 079
Earth, lôhk, โลก 003
earthenware, kruang din pao, เครื่องดินผา 119
east, (d)tà-wun òrk, ตะวันออก 031
eat, gin kâo, กินข้าว 116, v.
egg, kài, ไข่ 047
eight, (b)pàirt, แปด 187
electricity, fai fáh, ไฟฟ้า 009
elephant, cháhng, ช้าง 053
elevator, líf, ลิฟต์ 154
embroidery, (g)kan tàk, การถัก 113
enclosure, láao, เล้า 141
enter, khâo pai, เข้าไป 149, v.
equal, thâo kan, เท่าก้น 023
even, sà mŭuhr, เสมอ 023, level
evening, (d)tawn yen, ตอนเย็น 037
evil, chuâa, ชั่ว 193
expense(s), khâa chái cài, ค่าใช้จ่าย 157
eye, (d)tah, ตา 077
f
face, nâh, หน้า 076
farming, (g)kasèt-kam, เกษตรกรรม 036
father, pôr, พ่อ 061
fault, kwahn pìt, ความผิด 169
feather, khŏn nók, ขนนก 097
feces, ujjaa ra, อุจจาระ 091
field, naa, นา 128, paddy
fight, (d)tàw sûu, ต่อสู้ 181, v.
finish, jòp, จบ 156, v.
fire, fai, ไฟ 011
fish, (b)plah, ปลา 042
five, hâh, ห้า 186
flag, tong, ธง 115
flesh, néu-ah, เนื้อ 093
flood, núm tôo-um, น้ำท่วม 004
flower, dòrk-mái, ดอกไม้ 028
flute, khlùy, ขลุ่ย 203
fly, bin, บิน 048, v.
fly, ma-lairng wun, แมลงวัน 047, insect
food, ah-hăhn, อาหาร 116
foot, táo, เท้า 088, part
force, bang kub, บังคับ 144, v.
foretell, tam-naai, ท่านาย 109, v.
form, rôop rărng, รูปร่าง 006, shape
four, sèe, สี 141
fowl, sàt (b)pèek, สัตว์ปีก 044
fragrant, gròon, กรุ่น 211
friend, pêu-un, เพื่อน 087
front, nâh, หน้า 172
fruit, pŏn-la-mái, ผลไม้ 031
fur, khăn sàt, ขนสัตว์ 098
g
garrison, (g)kaung tháhăan rúk săh (g)kahn, กองทหารรักษาการณ์ 137
gas, núm mun, น้ำมัน 004, fuel
gate, (b)pra-(d)too, ประตู 126
gear, fun, ฟัน 084
ghost, phìi, ผี 106
glass, (g)kâew, แก้ว 003, material
glasses, wâirn (d)tah, แว่นตา 019
go, (b)pai, ไป 147, v.
go, àwk pai, ออกไป 148, out; v.
God, pra-jâo, พระเจ้า 107
gold, torng, ทอง 019
good, dee, ดี 192
goodbye, lah gòrn ná, ลาก่อนนะ 086
grass, yâh, หญ้า 028
great, yôrt, ยอด 001
green, sěe kěe-o, สีเขียว 112
grow, (b)plùuk, ปลูก 034, to cultivate; v.
h
hair, pŏm, ผม 099
hand, meu, มือ 086
happy, dee jai, ดีใจ 212
have, mee, มี 039, v.
he, káo, เขา 060
head, hŏo-a, หัว 073
heart, hŏo-a-jai, หัวใจ 212
hemp, (b)paaw dâay, ปอด้าย 025
hen, gài (d)tuaa miia, ไก่ตัวเมีย 046
her, káo, เขา 065, obj.
high, sŏong, สูง 015
hill, kăo, เขา 013
him, káo, เขา 060
holiday, wun yòot, วันหยุด 035
home, bâhn, บ้าน 124
hook, khăw, ขอ 118
hope, wŭng, หวัง 039
hopeless, mâi mee wŭng, ไม่มีหวัง 039
horn, khăo, เขา 075
horse, máh, ม้า 056
how?, yung-ngai?, อย่างไร 212
hundred, róy, ร้อย 201
husband, săh-mee, สามี 001
I
I, pŏm m., chún/dee-chún f., ผม, ฉัน/ดิฉัน 175
ice, núm kăirng, น้าแข็ง 010
inch, néw, นิ้ว 179
infant, gòo maan, กุมาร 067
inside, kâhng nai, ข้างใน 149
it, mun, มัน 055
j
jade, yòk, หยก 003
javelin, sàk, ศักดิ์ 175
k
key, goon-jair, กุญแจ 171
kill, kâh, ฆ่า 182, v.
kind, (b)pra pêyt, ประเภท 020, type
king, rârt, ราช 003
kitchen, hôrng kroo-a, ห้องครัว 127
kite, jòo laa, จุฬา 030
knife, mêet, มีด 172
l
ladle, thaaw rá phee, ทรพี 118
lamp, kohm, โดม 011
leaf, bai-mái, ใบไม้ 028
leather, nŭng, หนัง 095
leek, grà thiiam bai, กระเทียมใบ 029
left, sái, ซ้าย 143, not right
life, chee-wít, ชีวิต 102
light, fai, ไฟ 005
lion, sĭng (d)toh, สิงโต 058, Chinese
lock, mâir goon-jair, แม่กุญแจ 019
lotus, dàawk buaa, ดอกบัว 028
love, rúk, รัก 212, v.
low table, (d)tó klaang, โต๊ะกลาง 168
m
magenta, sěe mwng dæng ƙhêm, สีม่วงแดงเขัม 198
man, pôo-chai, ผู้ชาย 060
marry, (d)tàeng ngaan, แต่งงาน 065, v.
master, jâo, เจ้า 161
me, pŏm m., chún/dee-chún f., ผม, ฉัน/ดิฉัน 175
measure, wút, วัด 130, v.
meat, néu-ah sàt, เนื้อสัตว์ 093
medicine, yah, ยา 028
milk, nom, นม 065
millet, fâang, ฟ่าง 024
mirror, gra-jòk ngao, กระจกเงา 019
Miss, nahng-săo, นางสาว 065
mix, phasŏm, ผสม 213, v.
money, ngern, เงิน 019
monk, prá, พระ 060
monkey, ling, ลิง 058
moon, jan, จันทร์ 039
morning, (d)tawn cháo, ตอนเช้า 036
mortar, krog, ครก 131, bowl
mother, mâir, แม่ 062
mound, khôhk, โคก 133
mountain, poo-kăo, ภูเขา 013
mouse, nŏo, หนู 051
mouth, (b)pàhk, ปาก 080
Mr., nai, นาย 102
Mrs., nahng, นาง 001
multiply, koon, คูณ 063, v.
mystery, khwaam lúek láp, ความลึกลับ 108
n
name, chêu, ชื่อ 080
nest, rung, รัง 140
net, uan, อวน 180, large fish
night, glahng keun, กลางคืน 037
nine, gâo, เก้า 066
no, mâi, ไม่ 035
none, mâi mii loei, ไม่มีเลย 191
noodles, gŏo-ay (d)těe-o, ก๋วยเตี๋ยว 022
north, něu-a, เหนือ 171
nose, ja-mòok, จมูก 085
o
of, kŏrng, ของ 201
official, khâa râat chá gaan, ข้าราชการ 159
oil, núm mun, น้ำมัน 004
old, gàir, แก่ 103, person
on, bon, บน 012
one, nèung, หนึ่ง 185
or, rěu, หรือ 175
outside, kâhng nôrk, ข้างนอก 037
owl, nók hûnk, นกฮูก 045, horned
p
pain, kwahm jèp (b)pòo-ut, ความเจ็บปวด 104
palace, wung, วัง 124
paper, gra-dàht, กระดาษ 112
pavilion, săa laa, ศาลา 135
pen, (b)pàhk-gah, ปากกา 030, writing
period, (b)pra-jum deu-un, ประจำเดือน 039, menses
piece, chín, ชิ้น 182
pig, mŭu, หมู 053
pillow, mŏrn, หมอน 031
play, lên, เล่น 003, v.
plow, thăi, ไถ 129
police, (d)tum-ròo-ut, ตํารวจ 210
poor, jon, จน 016
porcelain, grà bêuuang, กระเบื้อง 120
pregnant, mee tórng, มีท้อง 064
private, sòo-un-(d)too-a, ส่วนตัว 069
pull, deung, ดึง 086, v.
pungent, chŏon, ฉุน 207
push, plùk, ผลัก 086, v.
q
queen, râat chí nee, ราชินี 065
r
rabbit, (g)kra (d)tai, กระต่าย 005
rain, fón, ฝน 009
rebel, khà bòht, ขบถ 087
record, bun-thúek, บันทึก 165
red, sěe dairng, สีแดง 112
reveal, phěeuy, เผย 107, v.
rice, kâo, ข้าว 021
rich, roo-ay, รวย 124, not poor
right, kwăh, ขวา 080, not left
river, mâir náhm, แม่น้ำ 004
road, ta-nŏn, ถนน 088
roll, múan, ม้วน 089, v.
rooster, gài (d)tuaa phûu, ไก่ตัวผู้ 046
root, râak, ราก 031
round, (g)klom, กลม 141
rule, khrawng, ครอง 004, v.
run, wîng, วิ่ง 146, person; v.
s
sad, sâo, เศร้า 212
salt, gleu-a, เกลือ 206
salty, khem, เค็ม 206
sanitary napkin, pâh a-nah-mai, ผ้าอนามัย 115
school, rohng ree-un, โรงเรียน 031
sea, tá-lay, ทะเล 004
seal, (d)traa, ตรา 167, stamp
see, hěn, เห็น 078, v.
seed, mét, เม็ด 020
self, ehng, เอง 068
sell, kăi, ขาย 041, v.
servant, khon chái, คนใช้ 162
seven, jèt, เจ็ด 185
shadow, ngao, เงา 006
she, káo, เขา 065
sheep, (g)kàe, แกะ 052
sheet, pâh (b)poo têe norn, ผ้าปูที่นอน 190, bed
shell, (p)bluag-hăwi, เปลือกหอย 041
shield, rôm, ร่ม 077
ship, reu-a, เรือ 153
silk, măi, ไหม 112
sister, nórng săo, น้องสาว 065, younger
sister, pêe săo, พี่สาว 065, older
sit, nûng, นั่ง 012, down; v.
six, hòk, หก 187
skin, pěw, ผิว 094
sky, fáh, ฟ้า 001
slave, khâa, ข้า 163
sleep, norn lùp, นอนหลับ 077, v.
small, lék, เล็ก 002
snake, ngoo, งู 047
snow, hí-má, หิมะ 009
soil, din, ดิน 012
soldier, thahăan, ทหาร 160
son, lôok chai, ลูกชาย 064
sound, sĭang, เสียง 202
sour, (b)prêe-o, เปรี้ยว 117
south, (d)tâi, ใต้ 188
spacious, thŏhng, โถง 136
speak, phûnt, พูด 209, v.
spear, hó-og, หอก 176
speech, thâawy, ถ้อย 210
square, sìi lìam, สี่เหลี่ยม 114, shape
stairs, bun-dai, บันได 031
stand, yuehn, ยืน 150, v.
star, dao, ดาว 035, celestial
stare, yon, ยล 078, v.
stem, lum-dtŏn, ล่าต้น 032
stone, hĭn, หิน 018, rock
storm, pah-yóo, พำยุ, 008
stop, yòot, หยุด 151, v.
stove, (d)tao, เตา 011
sugar, núm (d)tahn, น้ำตาล 021
summer, nâh rórn, หน้าร้อน 040
sun, (d)tà wun, ตะวัน 035
sweet, wăhn, หวาน 208, taste
t
table, (d)tó, โต๊ะ 031
tail, hăang, หาง 091
tall, sŏong, สูง 015
tannery, têe fâuk năng, ที่ฟอกหนัง 096
tax, pah-sěe, ภาษี 020
tea, chah, ชา 028
teak, (d)tôn sàk, ต้นสัก 031
telephone, toh-ra-sùp, โทรศัพท์ 210
television, toh-ra tút, โทรทัศน์ 078
temple, wút, วัด 136, shrine
ten, sìp, สิบ 188
Thai, kon tai, คนไทย 060, person
Thai, pah-săh tai, ภาษาไทย 210, language
Thailand, (b)pra-tâyt tai, ประเทศไทย 141
them, pô-ag khău, พวกเขา 060
they, pô-ag khău, พวกเขา 060
thousand, pun, พัน 188
three, săhm, สาม 185
thunder, fáh rórng, ฟ้าร้อง 009
tiger, sŭea, เสือ 059
time, way-lah, เวลา 035
tongue, lín, ลิ้น 082
tooth, fun, ฟัน 083
tortoise, (d)tào, เต่า 050
train, rót fai, รถไฟ 154
travel, doehn thaang, เดินทาง 152, v.
tree, (d)tôn mái, ต้นไม้ 031
tripod, săam khăa, สามขา 123
trunk, hèep, หีบ 158
turtle, (d)tào tá-lay, เต่าทะเล 049
two, sŏrng, สอง 186
u
umbrella, rôm, ร่ม 060
urine, (p)bas-să-wa, ปัสสาวะ 091
us, rao, เรา 175
v
valley, hòop kăo, หุบเขา 017
vegetables, pùk, ผัก 028
vessel, yèuuak, เหยือก 121, receptacle
village, mòo bâhn, หมู่บ้าน 132
w
walk, doehn, เดิน 145, v.
wall, făh, ฝา 125, inside
want, ao, เอา 038, v.
war, sŏng-khraam, สงคราม 175
wash, súk, ซัก 004, clothes, etc.; v.
wash, láhng, ล้าง 004, oneself; v.
washroom, hôrng náhm, ห้องน้ำ 127
water, náhm, น้ำ 004
we, rao, เรา 175
west, (d)tà-wun (d)tòk, ตะวันตก 038
what?, a-rai?, อะไร 060
wheat, kâo săalii, ข้าวสาลี 022
wheel, lór, ล้อ 154
when?, mêu-rai?, เมื่อไร 035
where?, têe-năi?, ที่ไหน 138
whiskers, muàat krôw, หนวดเครา 100
white, sěe kăo, สีขาว 201
who?, krai?, ใคร 210
why?, tum-mai?, ทำไม 090
wife, phanráyaa, ภรรยา 065
wind, lom, ลม 008
window, nâh-(d)tàhng, หน้าต่าง 016
wine, wai, ไวน์ 117
wing, (b)pìik, ปีก 097
winter, nâh năo, หน้าหนาว 010
woman, pôo-yĭng, ผู้หญิง 065
wood, mái, ไม้ 031, material
work, ngahn, งาน 143
worm, năwn, หนอน 047
writing, lâehk, เลข 164
y
yawn, hăo, หาว 081, v.
year, (b)pee, ปี 032
yellow, sěe lěu-ung, สีเหลือง 199
yes, krúp(kâ); châi, ครับ(ค่ะ);ใช่ 035
you, koon, คุณ 060
z
zero, sŏon, ศูนย์ 009